Podstawy prawne

  1. Zarządzenie Nr 358/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli
  2. Zarządzenie Nr 9/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli
  3. Uchwała nr XVIII/324/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola
  4. Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późn. zm.
  5. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku z późn. zm.
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm./.
  7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  8. Rozporządzenie NR 4/10 z dnia 29 listopada 2010 roku Wojewody Łódzkiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych
  9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.
  10. Zarządzenie Nr 39/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Zduńska Wola.
Przejdź do treści