Monitoring wizyjny miasta

Lokalizacje punktów kamerowych wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego Miasta Zduńska Wola

 1. Dworzec PKP
 2. Karsznice – Siłownia – kamera na MDK w Karsznicach
 3. Park Miejski – 14 punktów kamerowych na terenie całego parku
 4. Plac Wolności – RATUSZ
 5. Plac Wolności nr 1
 6. Plac Wolności nr 6
 7. ul. Baczyńskiego 7 – Plac zabaw
 8. ul. Bogusławskiego 7 – Plac zabaw
 9. ul. Dąbrowskiego 1 – Łaska/Dąbrowskiego
 10. ul. Juliusza 4/8
 11. ul. Juliusza 4/8
 12. ul. Juliusza 37/39
 13. ul. Kilińskiego/Żeromskiego – budynek Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli
 14. ul. Kilińskiego 29 – Plac zabaw
 15. ul. Kobusiewicza 2-18 – budynek (kasa) przy wejściu na basen.
 16. ul. Kossaka 3 – Plac zabaw
 17. ul. Łaska 67 – Łaska/Szkolna
 18. ul. Łaska 35 – Łaska /Piwna (rondo)
 19. ul. Łaska 44 – Pasaż Rajczaka
 20. ul. Łaska 55 – Łaska /Kilińskiego
 21. ul. Łaska 69 – Plac zabaw
 22. ul. Łaska 90 – Stadion Miejski (parking)
 23. ul. Łódzka 14 – Plac zabaw
 24. ul. Łódzka 48 – Łódzka/Kilińskiego
 25. ul. Marii Curie Skłodowskiej 2
 26. ul. Ogrodowa 21 – Plac zabaw
 27. ul. Okrzei 1-3 – os. Karsznice (filia MDK), Stadion Miejski – Plac zabaw
 28. ul. Osmolińska 8/12 – Plac zabaw
 29. ul. Piłkarska 7 – Karsznice
 30. ul. Sieradzka 56 – Plac zabaw
 31. ul. Zachodnia 7 – Plac zabaw
 32. ul. Żytnia 18 – Plac zabaw
 33. Zbiornik Kępina – 6 punktów kamer

Zarządzenie nr 544/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Zduńska Wola


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.

Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola;

 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą: link dostępny na stronie http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=51965);

 3. telefonicznie: 43 825 02 00;

 4. poprzez adres e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zdunskawola.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zgodnie z:

 1. art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

 2. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych;

 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmiot dostarczający i serwisujący system do obsługi monitoringu wizyjnego;

 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, prowadzące postępowania karne albo postępowania w sprawach o wykroczenia (np. właściwy sąd, Policja);

 3. osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery monitoringu).

Okres przechowywania danych

Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu:

 1. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

 2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przejdź do treści