Misja i zadania

W Polsce straż gminna i miejska jest to umundurowana formacja tworzona przez radę miasta (gminy) mająca na celu ochronę porządku publicznego na terenie miasta (gminy). Podstawą ich działania jest ustawa o strażach gminnych z 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383). Zgodnie z jej zapisem (Rozdz. I, Art.2. pkt 3.) w gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę „straż miejska”.

W Zduńskiej Woli Straż Miejska została powołana 27 sierpnia 1991 roku.

Straż Miejska ma na celu przede wszystkim ochronę porządku publicznego, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym). Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia – albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem – przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, masowych. Doprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób.
Straż Miejska informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Prowadzi działania prewencyjne i edukacyjne.

Poza tym Straż Miejska wykonuje zadania związane z konwojowaniem dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. W Zduńskiej Woli Straż Miejska funkcjonuje jako wydział Urzędu Miasta. Strażnicy często uczestniczą we wspólnych kontrolach z innymi wydziałami Urzędu Miasta. Strażnicy są wyposażeni przez Prezydenta Miasta w szereg upoważnień, między innymi do kontroli gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta. Straż Miejska zabezpiecza wszystkie uroczystości miejskie, od lat współpracuje też z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji z którą wspólnie zapewnia bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego podczas przemarszów, procesji, wyścigów, oraz innych uroczystości czy imprez.

Straż Miejska przyjmuje od mieszkańców wszelkie zgłoszenia pod numerem telefonu 43 823 29 45, jeżeli nie ma kompetencji aby pomóc informuje o sposobie rozwiązania danej kwestii.

Przejdź do treści