Logo Miasta Zduńska Wola

»

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) informujemy o prowadzonych konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie
od 21 listopada 2023 r. do 12 grudnia 2023 r.

Strategia ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask zasięgiem obejmuje następujące gminy: Gminę Miasto Sieradz, Gminę Miasto Zduńską Wolę, Gminę Łask, Gminę Szadek, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice, Gminę Sieradz, Gminę Wodzierady, Gminę Zapolice oraz Gminę Zduńską Wolę.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm. ), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Pisemnie za pomocą  wypełnionego „formularza do składania uwag” w następujący sposób:

  • dostarczając do Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
  • przesyłając pocztą na adres Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii ZIT”

Elektronicznie w następujący sposób:

lub ustnie do protokołu bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza w Wydziale Rozwoju Miasta.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronach internetowych gmin MOF w  terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Osobą do kontaktu w sprawie z ramienia Miasta Zduńska Wola jest Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Miasta – Krystyna Bąk, tel. 43 825 02 72, Urząd Miasta Zduńska Wola, budynek 3, pok. 303.

Załączniki:

Inne komunikaty

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące petycji przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r.”

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.”

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2024 r.”

Przejdź do treści