Logo Miasta Zduńska Wola

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w zakresie „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Zduńska Wola, 14 października 2022 r.

WYNIKI KONSULTACJI

„Programu Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Na podstawie uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618), w związku z zarządzeniem nr 389/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza wyniki konsultacji:

  1. Konsultacje były przeprowadzone od dnia 26 września 2022 r. do dnia 3 października 2022 r.
  2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe, określone w art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812), prowadzące działalność na terenie Miasta Zduńska Wola.
  3. W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły wnioski na temat projektu Programu, dlatego Komisja Konsultacyjna nie wprowadziła żadnych zmian do projektu Programu.
  4. Projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi
    i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” zostanie przedłożony pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta Zduńska Wola.

 

Zduńska Wola, 16 września 2022 r.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Na podstawie uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618), w związku z zarządzeniem nr 389/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, z inicjatywy Prezydenta Miasta Zduńska Wola, przeprowadza się konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii na temat projektu „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 26 września 2022 r. i trwają do dnia 3 października 2022 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, określone w art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812), prowadzące działalność na terenie Miasta Zduńska Wola.

Konsultacje odbędą się w formie przyjmowania opinii i wniosków.

Formularz zgłaszania opinii i wniosków dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Wypełnione formularze należy składać w ww. terminie poprzez:

1) umieszczenie w skrzynce ustawionej w kancelarii, w budynku nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta;

2) umieszczenie w skrzynce ustawionej w holu wejściowym, w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych, ul. Łaska 38, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta;

3) przesłanie drogą elektroniczną na adres: promocja@zdunskawola.pl.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Renata Cybor – inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta.

Konsultacje przeprowadzi Komisja w składzie:

1) Krystyna Bąk – przewodnicząca Komisji – dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Miasta;

2) Katarzyna Chwiałkowska – zastępca przewodniczącej Komisji – dyrektor Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych;

3) Renata Cybor – sekretarz Komisji – inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta;

4) Barbara Kozłowska – członek Komisji – inspektor w Biurze Infrastruktury Technicznej;

5) Alina Kubiak – członek Komisji – dyrektor Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska;

6) Michalina Łagunionok – członek Komisji – zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta;

7) Edyta Michalak – członek Komisji – dyrektor Biura Infrastruktury Technicznej;

8) Paweł Perdek – członek Komisji – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli;

9) Tomasz Polkowski – członek Komisji – dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;

10) Lidia Reflandowska-Jagielska – członek Komisji – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od ich zakończenia poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

W załączeniu projekt „Programu współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Załączniki:

Inne komunikaty

Kampania społeczna: SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Ruszyła 4. edycja kampanii pod hasłem „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, mająca na celu uświadomienie o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Zduńska Wola decyduje

Dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystartowało głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści