Konkurs – Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2021 r.

Miasto Zduńska Wola ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2021 r.”

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, spełniające warunki określone w art. 17 ust. 1 tej ustawy.

Formą realizacji zadania jest powierzenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Celem realizacji zadania jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i umieralności kobiet na raka sutka (piersi) poprzez diagnostykę, wskazanie do dalszego leczenia w przypadku wykrycia zmian patogennych, edukację zdrowotną w zakresie samokontroli piersi.

Beneficjentami zadania są kobiety w wieku powyżej 18. roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. wynosi 132 000 zł.

Zadanie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2021 r.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie badania ultrasonograficznego piersi wraz oceną wyniku badania przez lekarza, a w przypadku wykrycia zmian patogennych wskazanie dalszego postępowania oraz działania edukacyjne prowadzone przez lekarza w zakresie nauki samokontroli piersi.

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2021 r.”.

Oferty należy składać do dnia 13 stycznia 2021 r. do godziny 15.30 w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 2), ul. Stefana Złotnickiego 12 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola (decyduje data wpływu do Urzędu
Miasta Zduńska Wola).

Zarządzenie Prezydenta Miasta, warunki konkursu oraz formularz zgłoszeniowy pobierzesz –> tutaj

 

Inne komunikaty

Przejdź do treści