Konkurs ofert

na realizację zadania pn. „Pomoc rehabilitacyjna i działania interwencyjno-wspierające dla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 r.”

Zduńska Wola, 16 maja 2022 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc rehabilitacyjna i działania interwencyjno-wspierające dla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 r.” zostaje nierozstrzygnięty z powodu stwierdzonych błędów w złożonych ofertach.

Informacje dotyczące nierozstrzygnięcia konkursu ofert: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/836245/Zarz%C4%85dzenie-195_22


Zduńska Wola, 9 maja 2022 r.

Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień pn. „Pomoc rehabilitacyjna i działania interwencyjno-wspierające dla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 r.”

Informacje dotyczące komisji konkursowej: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/834077/Zarz%C4%85dzenie-188_22


Zduńska Wola, 23 kwietnia 2022 r.

Miasto  Zduńska Wola ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień pn. „Pomoc rehabilitacyjna i działania interwencyjno-wspierające dla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 r.”

Oferty należy składać od dnia ogłoszenia konkursu ofert do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 12.00.

Ofertę składa się w formie:

  1. papierowej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu lub drogą pocztową na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu);
  2. elektronicznej z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail Urzędu lub za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta.

Informacje dotyczące konkursu ofert oraz formularz ofertowy dostępne są pod linkiem https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/831464/Zarz%C4%85dzenie-177_22

Inne komunikaty

Przejdź do treści