Konferencja poświęcona metodom przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom społecznym

W zduńskowolskim Ratuszu odbyła się konferencja z udziałem autorytetów w dziedzinie badań nad zachowaniami społecznymi i ich źródłem w rodzinie. Uczestnikami konferencji byli pracownicy socjalni, pedagodzy i wychowawcy, psychologowie, kuratorzy sądowi, przedstawiciele policji oraz jednostek ochrony zdrowia - pecjaliści pracujący z rodziną, dzieckiem i osobą dorosłą na terenie miasta i powiatu zduńskowolskiego. Mówiono o relacjach w prawidłowych i nieprawidłowych systemach rodzinnych, o przemocy domowej i modelach kształtowania relacji interpersonalnych.


Profesor Maria Ryś – psycholog rodziny, kierownik Katedry Psychologii Małżeństwa i Rodziny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie omówiła rodzinne uwarunkowania niepożądanych zachowań społecznych. Pozytywne relacje rodzinne i wzajemne, właściwe więzi emocjonalne łączące członków rodziny oraz prawidłowe style wychowawcze przyczyniające się do ukształtowania u dzieci systemu wartości, norm i sposobów zachowania, są najważniejszymi czynnikami chroniącymi przez nieprawiłowymi realacjami – mówiła prof. Maria Ryś.

Uczestnicy mogli też wysłuchać prelekcji doktora Pawła Kwasa z Akademii Rodziny Ad futurum na temat efektywnych modeli kształtowania relacji międzyosobowych, technik skutecznej komunikacji w rodzinie i z rodziną.

Mogli również poznać doświadczenia Małgorzaty Jabłońskiej z Ośrodka Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”. Małgorzata Jabłońska na co dzień ma do czynienia z ekstremalnymi przypadkami przemocy domowej, dzięki czemu może zaobserwować powtarzające się schematy w relacjach sprawca – ofiara przemocy, i mogła podzielić się swoimi obserwacjami na temat skutecznych i nieskutecznych form pomocy ofiarom przemocy. Bardzo ważna jest świadomość tego – mówiła Małgorzata Jabłońskaże proces wchodzenia w sytuację przemocową jest bardzo długi, dlatego tak bardzo wikła ofiarę i dlatego tak trudno z tej sytuacji się wyzwolić. Ofiara uzależnia się od sprawcy, często jest tak, że gdy służby wkraczają do działania potrafi nawet bronić sprawcę – dodaje Jabłońska.

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny na temat współczesnej kondycji rodziny, jej zmieniającego się modelu społecznego oraz zagrożeń wynikających ze zmian jakie następują w relacjach międzypokoleniowych.

W konferencji udział wzięło ponad 100 osób z terenu Zduńskiej Woli, które zawodowo zajmują się zagadnieniami rodziny, ofiarami przemocy domowej i osobami mającymi konflikt z prawem.

Uczestnikom konferencji dziękował Władysław Piotrowski, dyrektor Biura Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Zduńska Wola – organizator wydarzenia.

Inne artykuły

Przejdź do treści