Kodeks Krajobrazowy dla Miasta Zduńska wola – dalsze konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza przeprowadzenie dalszych konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola.

Konsultacje mają na celu pozyskanie od mieszkańców Miasta Zduńska Wola opinii dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola, które zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad Kodeksem w celu opracowania projektu uchwały Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Założenia do Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zduńska Wola

    Miasto Zduńska Wola zostanie podzielone na strefy;
    Dla każdej ze stref będą obowiązywać zapisy dotyczące reklam adekwatne do typologii zabudowy i rodzaju krajobrazu oraz form prowadzonych działalności;
    Na wprowadzenie zmian planuje się okres przejściowy – różny dla poszczególnych stref oraz nośników takich jak: tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, a także obiektów małej architektury i ogrodzeń, przy założeniu realności uzyskania optymalnego efektu poprawy krajobrazu;
    Ustalenia dotyczące reklam mają być skonstruowane tak, by nie zaszkodzić tej gałęzi gospodarki, ale poprawić estetykę przestrzeni miejskiej i krajobrazu;
    Należy dążyć do jednoznaczności i czytelności zapisów Kodeksu Krajobrazowego. Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 6 kwietnia do dnia 16 maja 2016 r., do godz. 15.30 w formie badania opinii z wykorzystaniem formularza ankiety, który po wypełnieniu można przekazać:

        do Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 2, w godzinach pracy urzędu,
        drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e – mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl lub b.krakowska@zdunskawola.pl,
        drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Gospodarki Przestrzennej, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98–220 Zduńska Wola.

Formularz ankiety znajdziecie Państwo:

    na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola pod adresem www.zdunskawola.pl,
    w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12,
    w jednostkach organizacyjnych podległych Miastu.

Uwaga!
Nie będą rozpatrywane opinie:

    przesłane w innej formie niż na formularzu ankiety,
    z datą wpływu przed dniem 6 kwietnia 2016 r. albo po godz. 15.30 dnia 16 maja 2016 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych!

Inne artykuły

Przejdź do treści