Jak złożyć wniosek obywatelski podczas XXVII sesji Rady Miasta?

XXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola zwołana na dzień 26 listopada 2020 r. odbędzie się w trybie zdalnym.

Mieszkańcy Miasta, którzy chcieliby złożyć wniosek obywatelski i zabrać głos w punkcie 5 porządku obrad, zgodnie z § 30 ust. 3 uchwały nr XI/690/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5178 i 5255) winni złożyć wniosek na piśmie przewodniczącemu obrad najpóźniej przed rozpoczęciem sesji.

Wniosek obywatelski powinien odpowiadać przepisom art. 221 § 3 i art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.). Druk wniosku znajduje się do pobrania przy porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta – punkt 5 (adres:  http://zdunskawola.esesja.pl/posiedzenie/9522f71b-0449-4).

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii i wprowadzonymi ograniczeniami, zaleca się wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura Rady Miasta drogą elektroniczną na adres: l.pajak@zdunskawola.pl lub telefonicznie pod numerem tel.  43 825 02 49;  43 825 02 50 w terminie do 25 listopada br. w godzinach pracy Urzędu Miasta.

                                Przewodniczący Rady Miasta
                                    Jakub Trenkner

Inne komunikaty

Przejdź do treści