Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Informacja

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości 

informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 6 listopada 2023 r. znak WOOŚ.411.352.2023.AJa oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli pismem z dnia 9 listopada 2023 r. znak PSSE.NSZNS.90280.11.2023.JOK uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Biorąc pod uwagę uzgodnienia ww. Organów, a także uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Mickiewicza.

Z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 6 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, w Biurze Gospodarki Przestrzennej (budynek nr 2), pok. nr 207, w godz. od 8.00 do 15.00.

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

Inne komunikaty

Dotacje na renowację

Rewitalizacja. Miasto dofinansowuje remont zduńskowolskich zabytków. Składanie wniosków trwa do 30 września 2024 roku

Zielona Zduńska Wola

Wystartowała trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Mieszkańcy ekologiczne pomysły mogą zgłaszać do 8 marca br.

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Przejdź do treści