Dotacje dla klubów sportowych – konkurs

Prezydent Miasta Zduńska Wola w dniu 7 marca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Dotacje mogą otrzymać kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Zduńska Wola, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych, realizujące cel publiczny, o którym mowa w § 3 uchwały nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 300).

Kluby sportowe mogą otrzymać dotację na realizację dwóch rodzajów zadań:
Zadanie nr 1 pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu”.
Zadanie nr 2 pn. „Organizacja imprez i zawodów sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola”.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 22 marca 2019 r. do godziny 15.00 osobiście w zamkniętej kopercie w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola (budynek nr 2, parter) ze wskazaniem zadania, którego dotyczy oferta tj.:
„Oferta na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku: zadanie nr 1 pn.  Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu (nazwa dziedziny sportu)” lub „Oferta na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku: zadanie nr 2 pn. Organizacja imprez i zawodów sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola – (nazwa zawodów lub imprezy sportowej)”.

Na realizację zadań objętych konkursem zaplanowano udzielenie dotacji w łącznej wysokości:
1) 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania nr 1 pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu”;
2) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania nr 2 pn. „Organizacja imprez i zawodów sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Zduńska Wola”.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

Inne artykuły

Przejdź do treści