Logo Miasta Zduńska Wola

Ogłoszenie o możliwości udzielenia dotacji

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór na składanie wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Zduńska Wola w terminie do 30 września 2022 roku
 1. Podmioty uprawnione do składania wniosków oraz rodzaj zadania:
  1. Z budżetu Miasta Zduńska Wola mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Miasta Zduńska Wola.
  2. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego zgodnie z wytycznymi uchwały nr LII/842/22 Rady Miasta Zduńska Wola
   z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Zduńska Wola.
  3. Dotacja może zostać udzielona na prace lub roboty budowlane przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w 2023 roku.
 2. Wysokość środków finansowych oraz zasady przyznawania dotacji:
  1. Łączna kwota dotacji w 2023 roku zostanie określona w uchwale budżetowej.
  2. Dotacja z budżetu Miasta na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku może być udzielona
   w wysokości 50% ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty budowlane przy zabytku, jednak nie więcej niż 30.000,00 złotych.
  3. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub robót budowlanych przy zabytku, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych przy zabytku, jednak nie więcej niż 30.000,00 złotych.
 3. Zasady składania wniosków:
  1. Wniosek o udzielenie dotacji kierowany jest do Prezydenta Miasta.
  2. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2022 roku w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola w godz. od 7.30 do 15.30.
  3. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć zgodnie z załącznikami do niniejszego ogłoszenia.
  4. Do wniosku należy załączyć załączniki wskazane we wniosku.
  5. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
   1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa;
   2. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania;
   3. informacje przedstawione przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa.

Szczegóły udzielania dotacji i jej rozliczania zawarte są w uchwale nr LII/842/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Zduńska Wola.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem jej w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji.
 2. Uchwała nr LII/842/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na  terenie Miasta Zduńska Wola.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Inne komunikaty

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. Budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2024

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. informują, że w dniach od 9 do 16 lipca 2023 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej na terenie miasta Zduńska Wola.

Przejdź do treści