Logo Miasta Zduńska Wola

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny żywności, energii i gazu.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje osobie prowadzącej gospodarstwo domowe jednoosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie prowadzącej gospodarstwo domowe wieloosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy przekracza kwotę, o której mowa wyżej, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Jeżeli jednak wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tą zasadą, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych przez członków tego gospodarstwa domowego w 2020 r. w przypadku  wniosków składanych do dnia 31 lipca 2022 r. lub w 2021 r.  – w przypadku wniosków składanych od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie od 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych do 1150 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, które są  wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), dodatek osłonowy jest wyższy i wynosi rocznie od 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego do 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Co zrobić, aby uzyskać dodatek osłonowy?

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składać będzie można w terminie do dnia 31 października 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej przy ulicy Królewskiej 8 w Zduńskiej Woli  na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 stycznia 2022 r. dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Wniosek do pobrania

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o dodatku osłonowym?

Ustawa o dodatku osłonowym: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1

Strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Sprawdź jak wypełnić wniosek

Dodatkowych informacji o dodatku osłonowym udzielą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 8 w godzinach pracy Ośrodka, tj.  od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

tel. 43 656 91 60

e-mail: sekretariat@mopscos.pl

 

 

Inne komunikaty

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. Budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2024

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. informują, że w dniach od 9 do 16 lipca 2023 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej na terenie miasta Zduńska Wola.

Przejdź do treści