Logo Miasta Zduńska Wola

Kryteria przydziału

Miasto jest właścicielem lokali, które przeznacza na najem socjalny lub oddaje w najem na czas nieoznaczony.

 1. Pierwszeństwo ma najemca zajmujący w budynku objętym inwestycją realizowaną przez Miasto lokal na zasadach najmu socjalnego.
 2. Następnie członek wspólnoty samorządowej Miasta o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, który nie posiada tytułu prawnego do lokalu, w tym opuszczający po osiągnięciu pełnoletności dom dziecka, rodzinny dom dziecka , rodzinę zastępczą placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zakwalifikowany do oddania w najem lokalu w trybie określonym w Rozdziale 6 uchwały nr XXIX/512/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola.
 1. Tu pierwszeństwo ma najemca lokalu w budynku objętym inwestycją realizowaną przez Miasto.
 2. Następnie osoba pozbawiona lokalu w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń zewnętrznych, takich jak w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, pożar.
 3. Potem najemca lokalu, zakwalifikowany do dokonania zamiany w trybie określonym w Rozdziale 6 uchwały nr XXIX/512/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola.
 4. Później członek wspólnoty samorządowej Miasta o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, w tym opuszczający po osiągnięciu pełnoletności dom dziecka, rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zakwalifikowany do oddania w najem lokalu w trybie określonym w Rozdziale 6 uchwały nr XXIX/512/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola.
 • Co roku w sierpniu prezydent Zduńskiej Woli podejmuje decyzję, czy tworzone będą listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem w kolejnym roku lokali.
 • Jeśli podejmie decyzję o tworzeniu list, wyznacza termin składania wniosków.
 • Każdy, kto chce wziąć udział w kwalifikacji musi w terminie złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu wnioskodawcy oraz osób, które wspólnie z nim ubiegają się o lokal, za ostatnie trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.
 • Wszystkie wnioski poddawane są ocenie. Sprawdza się, czy dokument jest kompletny, został złożony w terminie, a także, czy dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza wymaganego progu.
 • Kontrolę nad procesem oceny i układania list sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która m.in. dokonuje oględzin lokali zamieszkiwanych przez wnioskodawców, by sprawdzić faktyczną sytuację mieszkaniową wnioskodawcy.

Urząd Miasta co pewien czas ogłasza konkursy na najem lokali wymagających remontu. Jeśli wygrasz taki konkurs, musisz na własny koszt wykonać remont mieszkania. Miasto określa w ogłoszeniu zakres koniecznych do realizacji prac. Jeśli przeprowadzisz remont, otrzymasz prawo najmu lokalu na czas nieokreślony. 

Ogłoszenia o konkursach publikujemy m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Kto może wystartować w konkursie?

 • Mieszkaniec Zduńskiej Woli, którego potrzeby mieszkaniowe są niezaspokojone (np. nie ma mieszkania lub mieszka na zbyt małej powierzchni).
 • Osoba, która wynajmuje inny lokal od miasta, pod warunkiem, że:
 • nie ma zadłużenia w opłacie czynszu, 
 • otrzyma od swojego administratora pozytywną opinię, że przestrzega porządku domowego 
 • po zawarciu umowy na nowy lokal, zwolni dotychczas zajmowane mieszkanie. 

 

Jakie dane wpisuję do oferty?

W ogłoszeniu zawsze wskazujemy, jakie informacje musisz wpisać w ofercie. To m.in. liczba osób w rodzinie, dochód w przeliczeniu na osobę czy informacje o dotychczas wynajmowanym lokalu. 

 

Jakie dokumenty muszę dołączyć? 

 • Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osiągniętego w okresie pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia oferty.
 • Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność oferenta oraz osób niepełnosprawnych, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa domowego oferenta.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.
 • Oświadczenie, że zapoznałeś się ze stanem technicznym lokalu, zakresem prac remontowych oraz szacunkowym kosztem ich wykonania.
 • Oświadczenie, że zapoznałeś się regulaminem konkursu i przyjmujesz jego warunki.
 • Oświadczenie, że wykonasz remont w lokalu we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Jeśli wynajmujesz inny lokal miejski – oświadczenie, że Ty oraz Twój współmałżonek przekażecie miastu to mieszkanie.  

 

Jak wybieramy zwycięzcę konkursu? 

W regulaminie opisaliśmy dokładnie, ile punktów i za co przyznajemy. Np. Twój dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć najwyższych ustalonych progów. Tak samo, jeśli nie osiągnie pewnego minimum. Wtedy możesz nie poradzić sobie ze sfinansowaniem remontu. Dlatego w tym kryterium najwięcej punktów otrzymują osoby o średnich dochodach. Zasady oceny są znane od początku konkursu i gwarantują równość wszystkim jego uczestnikom. 

 

Chcesz poznać szczegółowy regulamin konkursów? 

Zobacz zarządzenie nr 251/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu konkursu ofert na najem lokali w starym zasobie mieszkaniowym Miasta wymagających remontu

Urząd Miasta co pewien czas ogłasza konkursy na najem lokali w blokach, po remoncie lub termomodernizacji. Ich zwycięzcy podpisują umowę najmu na czas nieokreślony. 

Ogłoszenia o konkursach publikujemy m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

Kto może wystartować w konkursie?

 • Mieszkaniec Zduńskiej Woli, którego potrzeby mieszkaniowe są niezaspokojone (np. nie ma mieszkania lub mieszka na zbyt małej powierzchni).
 • Osoba, która wynajmuje inny lokal od miasta, pod warunkiem, że:
  • nie ma zadłużenia w opłacie czynszu, 
  • otrzyma od swojego administratora pozytywną opinię, że przestrzega porządku domowego 
  • po zawarciu umowy na nowy lokal, zwolni dotychczas zajmowane mieszkanie. 

Jakie dane wpisuję do oferty?

W ogłoszeniu zawsze wskazujemy, jakie informacje musisz wpisać w ofercie. To m.in. liczba osób w rodzinie, dochód w przeliczeniu na osobę czy informacje o dotychczas wynajmowanym lokalu. 

Jakie dokumenty muszę dołączyć? 

 • Jeśli będziesz mieszkał z osobą niepełnosprawną – dokument potwierdzający jej niepełnosprawność. 
 • Oświadczenie, że zapoznałeś się ze stanem technicznym lokalu, zakresem prac remontowych oraz szacunkowym kosztem ich wykonania
 • Oświadczenie, że zapoznałeś się z regulaminem konkursu i przyjmujesz jego warunki
 • Jeśli wynajmujesz inny lokal miejski – oświadczenie, że Ty oraz Twój współmałżonek przekażecie miastu to mieszkanie.  
 • Oświadczenie, że nie posiadasz tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Jak wybieramy zwycięzcę konkursu? 

W regulaminie opisaliśmy dokładnie, ile punktów i za co przyznajemy. Np. jeśli w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi osoba niepełnosprawna to dostaniesz 1 pkt. Jeśli jesteś najemcą lokalu komunalnego, chcesz poprawić swoje warunki mieszkaniowe i zwolnisz dotychczas zajmowane mieszkanie dostaniesz 3 pkt. Zasady oceny są znane od początku konkursu i gwarantują równość wszystkim jego uczestnikom.

Chcesz poznać szczegółowy regulamin konkursów? 

Zobacz zarządzenie nr 397/21
Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie
Regulaminu konkursu ofert na najem lokali w blokach oraz lokali
w budynkach poddanych termomodernizacji, rewitalizacji, remontowi
kapitalnemu, przebudowie lub nadbudowie w związku z inwestycją
zrealizowaną przez Miasto.


 

 • Pan Henryk Domagała
 • Pan Mariusz Kubiak
 • Pan Jarosław Kurzawa
 • Pani Renata Pacewicz
 • Pani Elżbieta Pilarek
 • Pan Eugeniusz Policiński
 • Pani Magdalena Szwedkowska
 • Pan Edward Śmietański
 • Pani Monika Walczak
 • Pan Wojciech Zgliński

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.:  43 825-02-14
 • Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 13, I piętro, pokój nr 415
Przejdź do treści