Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania mieszkania. Są trzy kryteria oceny wniosków: posiadanie prawa do lokalu, jego powierzchnia oraz dochód na członka rodziny.

 • Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu 
 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na przykład na skutek umowy użyczenia)
 • Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny
 • Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierzemy pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące mieszkalnym  i gospodarczym potrzebom. Nie wliczamy balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
 • Nie otrzymasz dodatku, jeśli  w Twoim mieszkaniu przypada na osobę więcej m2 powierzchni niż dopuszcza ustawa.
 • Ustalona przez ustawodawcę powierzchnia może być do 30 proc. większa lub do 50 proc. większa pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 • Większe limity obowiązują lokale zamieszkiwane przez osoby niepełnosprawne (poruszające się na wózku lub wymagające zamieszkiwania w oddzielnym pokoju) – trzeba to udowodnić. 
    powierzchnia normatywna ustępstwa dopuszczone w ustawie
  dla 1 osoby 35 m2  + 30% = 45,5 m2  + 50% = 52,25 m2
  dla 2 osób 40 m2  + 30% = 52 m2  + 50% = 60 m2
  dla 3 osób 45 m2   + 30% = 58,5 m2  + 50% = 67,25 m2
  dla 4 osób 55 m2  + 30% = 71,5 m2  + 50% = 82,25 m2
  dla 5 osób 65 m2  + 30% = 84,5 m2   + 50% = 97,25 m2
  dla 6 osób 70 m2  + 30% = 91,0 m2  + 50% = 105 m2
 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 • Trzecim warunkiem, który musisz spełniać, jeśli chcesz otrzymać dodatek mieszkaniowy, jest kryterium dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Pod uwagę bierze się średnią z trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 • Dochód to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 • Do dochodu nie wliczamy świadczeń, np. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia wychowawczego, czy zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
 • O dodatek może starać się osoba, której średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie („gospodarstwo  jednoosobowe”) – obecnie jest to 2.189,04 zł. Dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby („gospodarstwo wieloosobowe”), nie może on przekroczyć 125% najniższej emerytury (brutto), czyli 1.563,60 zł.
 • Pobierz aktualne wzory wniosku z BIP
 • Od zarządcy lub administracji budynku pozyskaj potwierdzenie takich informacji, jak adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu, wyposażenie lokalu, opłacany czynsz, opłata eksploatacyjna, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za wodę, kanalizację, śmieci, centralne ogrzewanie.
 • Wypełnij deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku. Załącz zaświadczenia poświadczające przedstawione dochody.
 • Dołącz fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
 • Jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, składasz zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli albo oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu. Ponadto powinieneś dostarczyć rachunki dotyczące wydatków za centralne ogrzewanie, wodę, opłaty za odbiór nieczystości.
 • Pracownicy urzędu mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy, by zweryfikować podane informacje.
 • Dodatek przyznajemy na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Wpływa on na konto administracji budynku i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc.
 • Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.:  43 825-02-15 lub 43 825-02-16
 • Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 13, I piętro, pokój nr 414
Przejdź do treści