Prelegenci

Prof. dr hab. Paweł Starosta

Socjolog, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i jego prorektor w kadencji 2016–2020. Zainteresowania badawcze: rozwój lokalny, kapitał społeczny, partycypacja publiczna, procesy globalizacji, teoria wyboru publicznego, metodologia badań ilościowych oraz studia przypadków w socjologii. Ekspert w projektach badawczych diagnozujących uwarunkowania rozwoju miast. Członek redakcji czasopism naukowych, członek głównych stowarzyszeniach socjologicznych, w tym członek Zarządu International Sociological Association (ISA).

Marek Sztark

Niezależny menedżer kultury i animator rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007 i 2018, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków.

Jacek Gralczyk

Pedagog, animator kulturalny i społeczny, wykładwca. Przez kilkanaście lat dyrektor domu kultury. Związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej. Aktywnie zaangażowany w kilkuletnią realizację programów Narodowego Centrum Kultury: program wsparcia domów kultury „Dom Kultury+” oraz program wsparcia edukacji kulturowej ”Bardzo Młoda Kultura”. Współorganizator inicjatywy Forum Kraków – zrzeszenia animatorów kultury z terenu całego kraju. Członek zespołu tworzącego koncepcję i aktywny uczestnik wszystkich edycji Niekongresu Animatorów Kultury.

Mariusz Glinkowski

Świadomy mieszkaniec Miasta Zduńska Wola, uczestniczący cyklicznie w procesie budowania strategii rozwoju miasta, wielokrotnie uczestniczący i tworzący konferencje z obszaru problemów społecznych, infrastrukturalnych, prawa ubezpieczeń społecznych.

Instruktor w stopniu harcmistrza ZHP, wieloletni drużynowy, szczepowy. Wykładowca problematyki marketingowej. Koordynator i twórca współpracy Uczelni Społeczna Akademia Nauk z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli oraz partner UTW w innych miastach.

dr Adam Gogacz

Edukator, trener, filozof i pedagog. Ekspert merytoryczny w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych, metodyk e-learningu, pasjonat technologii komunikacyjnych, Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie budowania e-narzędzi do pracy nauczycielskiej.

Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem akademickim, głównie w kształceniu przyszłych pedagogów. Prezes Fundacji Centrum Doskonalenia i Nauki zajmującej się propagowaniem edukacji w każdym wieku i wymiarze. Redaktor naczelny kwartalnika Cogitantium. Dyrektor kreatywny w Konsorcjum COGITO – Centrum Edukacji.

dr Dorota Nawrat – Wyraz

Pedagog, andragog, doradca zawodowy i personalny, trener i coach. Specjalistka w zakresie edukacji dorosłych, pedagogiki pracy. Wieloletni ekspert w projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych.

Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, zajmujący się wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Artystka malarka, zaangażowana w działania kreatywne, pedagog twórczości, założyciel Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości przy Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli MODUM.

Maria Magdalena Poulain

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, mgr. kulturoznawstwa, geragog kultury, dziennikarz, edukator funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób 55, członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; od 2016 r współpracownik i wykładowca UM w Łodzi. Realizator i ekspert w programach dotyczących aktywizacji społecznej i prozdrowotnej osób starszych na terenach wiejskich Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Od 10 animator sieci społecznych, współpracy III sektora z JST, koordynator programów regrantingowych w skali regionu łódzkiego oraz doradca kluczowy OWES.

Paweł Szewczyk

Po ukończeniu studiów pracował w Warszawie i Łodzi oraz za granicą. Po powrocie przez kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą. W ostatnich latach był pracownikiem samorządowym – pracował w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli oraz Powiatowym Zarządzie Dróg.

W latach 2014-2018 pełnił mandat radnego Rady Miasta Zduńska Wola.

Obecnie pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Jest przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli. Pasjonuje się muzyką i literaturą faktu, jest pomysłodawcą cyklu Alternatywna Zduńska Wola.

dr Edyta Weigel

Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, nauczyciel akademicki, trener, edukator. Od wielu lat zajmuje się czynnie rozwojem sektora NGO w teorii i praktyce. Ekspertka w projektach Erasmus + w zakresie rozwoju wolontariatu, profesjonalizacji sektora NGO oraz wzmacniania kompetencji menedżerów wolontariatu (Futur3 skills, FutVol, VolExpo). Specjalizacja: aktywizacja społeczności lokalnych, socjologia miasta, sektor NGO.

 

 

Przejdź do treści