Opieka żłobkowa

 1. Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo”
  s.c. Justyna Kaczmarek-Śmigielska Kamil Śmigielski
  ul. Jodłowa 26  i ul. Spacerowa 23 98-220 Zduńska Wola,
  tel. 504 129 962, e-mail: maluszkowozw@wp.pl
  www.maluszkowozw.pl
 2. Żłobek Niepubliczny Do-Re-Mi
  Anna Hertmanowska-Mataśka, Joanna Rudziejewska spółka cywilna 
  ul. Zielona 2 i ul. Kościelna 7, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 726 737 494, e-mail: do-re-mi-zlobek@o2.pl
 3. Żłobek „PLUSZAKOWO”
  ul. Królewska 6A, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 502 755 653, e-mail: zlobek@pluszakowo.edu.pl
  www.pluszakowo.edu.pl
 4. PLUSZAKOWO Prywatny Żłobek
  ul. Królewska 6A, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 505 719 599, e-mail: ppawelec@pluszakowo.edu.pl
  www.pluszakowo.edu.pl
 5.  Żłobek AMIsiowa Kraina Dziecka
  ul. ks. prof. Józefa Tischnera 45, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 43 656 95 75, e-mail: dyrami.zdwola@wp.pl
  www.zlobek.ami.org.pl
 6. „KLUB MAŁEJ PSZCZÓŁKI”
  Joanna Majdzińska
  ul. Łaska 144, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 665 897 488, e-mail: asiamazur234@gmail.com

Miasto Zduńska Wola przekazuje dotację celową podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta:

 • w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola objęte opieką w żłobku,
 • w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola objęte opieką w klubie dziecięcym.

Gmina Zduńska Wola (na podstawie zawartego porozumienia) przekazuje dotację celową podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Zduńska Wola:

 • w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zduńska Wola objęte opieką w żłobku,
 • w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zduńska Wola objęte opieką w klubie dziecięcym.

Jeśli chcesz prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, musisz wpisać swoją działalność do właściwego rejestru. Wpisu dokonuje Prezydent Zduńskiej Woli na podstawie wniosku. Możesz go złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – przez system Empatia. 

Złóż wniosek o zarejestrowanie żłobka lub klubu dziecięcego

 Jakie dane muszę przygotować do wypełnienia wniosku? 

 1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu
 2. Numer NIP, o ile Ci go nadano
 3. W przypadku osoby fizycznej – numer PESEL
 4. Informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego
 5. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego
 6. Informacje, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
 7. Informacje o wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym
 

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

 1. Decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych (o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
 2. Decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych (o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
 3. W przypadku osoby fizycznej – zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 4. Oświadczenie, że posiadasz tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (np. oświadczenie o zawartej umowie najmu)
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis (zobacz kolejne pytanie)

Za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zapłacisz 602 zł – jest to 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Płatności dokonaj przelewem na rachunek bankowy Miasta Zduńska Wola:

47 9279 0007 0071 1166 2000 0150

Tytuł przelewu: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. 
Tak, Prezydent Zduńskiej Woli odmówi wpisu:
 1. Jeśli nie spełniasz warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
 2. Jeśli sąd w prawomocnym orzeczeniu zakazał Ci wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 3. Jeśli wydano wobec Ciebie decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

Przejdź do treści