Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodziców.  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

 • Świadczenie 500+ przysługuj na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat.
 • Świadczenie przysługuje temu z rodziców lub opiekunów, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego jest ono utrzymaniu.
 • W przypadku, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców (np. rozwiedzionych), każdy z nich może wystąpić o świadczenie. Jeśli sprawują opiekę w porównywalnych okresach, otrzymają połowę należnej kwoty, czyli po 250 zł miesięcznie.  

Otrzymujesz świadczenie 500+? Prawo do niego wygasa 31 maja 2021 r. Jeśli świadczenie wychowawcze ma być nadal wypłacane, po tym dniu należy złożyć nowy wniosek. 

Jeżeli złożysz wniosek do 30 czerwca 2021 r., świadczenie naliczone będzie od 1 czerwca br. Jeśli zaś zrobisz to po 30 czerwca br., naliczane będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym wniosek został prawidłowo złożony.

 • Jeśli wniosek złożysz w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Jeśli wniosek złożysz w maju 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Jeśli wniosek złożysz w czerwcu 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Jeśli wniosek złożysz w lipcu 2021 r. świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 30 września 2021 r. i będzie naliczane od lipca 2021 r. (bez wyrównania za czerwiec).
 • Jeśli wniosek złożysz w sierpniu 2021 r. świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 31 października 2021 r. i będzie naliczane od sierpnia 2021 r. (bez wyrównania za czerwiec i lipiec).

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 • Elektronicznie przez portal Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/
 • Elektronicznie przez portal ZUS: www.zus.pl/pue
 • Elektronicznie po zalogowaniu do swojego konta bankowości on-line
 • Osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 2
 • Listownie na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (wypełnij tylko, jeśli składasz wniosek na więcej niż czworo dzieci)
 • Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (wypełnij, jeśli Ty lub członek rodziny, w tym drugi rodzic, przebywają poza granicami Rzeczpospolitej)
 • Dokumenty poświadczające sprawowanie opieki nad dzieckiem (załącz orzeczenie/postanowienie sądowe, jeśli opieka nad dzieckiem została Ci przyznana np. w toku sprawy rozwodowej)
 • Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 • Pobierz wniosek i załączniki ze strony BIP.
 • Jeżeli dziecko pozostaje w związku małżeńskim.
 • Jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
 • Jeżeli pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.
 • Jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej).

Szczegółowych informacji udzieli Ci Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej:

 • ul. Stefana Złotnickiego 13, Budynek nr 4, I piętro, pok. 419
 • tel. 43 825-02-87
Przejdź do treści