Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Coroczny obowiązek przeprowadzania kontroli źródeł ogrzewania

Informujemy o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, za którą odpowiada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, za którą odpowiada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Taka okresowa kontrola przewodów kominowych, zgodnie z art. 62 ust. 6 ww. ustawy, może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt.

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów ! 

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Zgodnie z nim, w okresach użytkowania paleniska, należy czyścić zarówno przewody dymowe jak i spalinowe.

Czynności czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, a w domach jednorodzinnych mogą to robić sami właściciele.

Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną. Natomiast zdecydowanie bardziej surową karą może być pożar lub zatrucie. Poza tym należy pamiętać, iż osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie dokonywała przeglądów kominiarskich i właściwie czyściła przewody kominowe, może pozbawić się szansy na otrzymanie odszkodowania za poniesione straty.


Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy
do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!
kampania społeczna 2023/2024

Kominiarze, jak co roku odwiedzą wszystkie gminy w trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych  i wentylacji. Będą też osobiście edukować, a także rozdawać materiały informacyjne na temat tej akcji przed zbliżającym się kolejnym sezonem grzewczym.

Akcja ma celu uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Więcej informacji na naszej stronie https://zdunskawola.pl/kampania-spoleczna-sadza-plonie-czad-zabija-zyj/

Inne komunikaty

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zduńskowolanie wybrali prezydenta i radnych

Konrad Pokora został wybrany prezydentem Zduńskiej Woli na następną kadencję. Wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 60,45 proc. Mieszkańcy Zduńskiej Woli wybrali także Radę Miasta Zduńska Wola.

Zadbaj o swojego pupila

Lecznica weterynaryjna przy ulicy Kościelnej rozpoczyna bezpłatne kastrowanie psów i kotów. Akcja startuje 4 kwietnia 2024 roku i potrwa do wyczerpania limitu

Zieleń na jedno kliknięcie

Trwa trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Opiniowanie projektów zgłoszonych przez mieszkańców trwa do 12 kwietnia br.

Przejdź do treści