Aktywizacja osób bezrobotnych po 29 roku życia

Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim. Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o realizacji projektu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014–2020
Oś priorytetowa VIII. – Zatrudnienie
Działanie VIII.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby po 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat, którzy nie należą do grupy wymienionej powyżej.

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli planuje objąć wsparciem 257 osób bezrobotnych.

Co oferuje projekt?
• Usługi rynku pracy (IPD, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe)
• Staże
• Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
• Prace interwencyjne
• Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (VI)”.

Okres realizacji działań: 01.01.2021r.–31.12.2022 r.
Wartość projektu : 3 259 219,81 zł
Wkład EFS: 2 770 336,84 zł

Harmonogram przyjmowania wniosków:
• Staże – nabór wniosków ma charakter ciągły od 17.02.2021r. do wyczerpania środków
• Prace interwencyjne – nabór wniosków ma charakter ciągły od 17.02.2021r. do wyczerpania środków.
• Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – terminy naborów ogłaszane będą w aktualnościach na głównej stronie urzędu.
• Dotacje – terminy naborów ogłaszane będą w aktualnościach na głównej stronie urzędu.
Wnioski należy pobierać ze strony internetowej Urzędu: https://zdunskawola.praca.gov.pl/ .

Dodatkowe  informacje:
• Staże – pokój 19
Tel. 43 823 23 27 wew. 280
• Prace Interwencyjne – pokój 18
Tel. 43 823 23 27 wew. 279
• Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – pokój 18
Tel. 43 823 23 27 wew. 279
• Dotacje – pokój 18
Tel. 43 823 23 27 wew. 279

Projekt uwzględnia zasadę równych szans kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.
Powiatowy Urząd Pracy zachęca wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Zduńska Wola oraz pracodawców do czynnego udziału w działaniach projektu.

Inne komunikaty

Przejdź do treści