Wyłożenie do publicznego wglądu

„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zduńska Wola na lata 2017-2032”.

Zduńska Wola, dnia 03.03.2021 r.

 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) Prezydent Miasta Zduńska Wola podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu:

„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zduńska Wola” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zduńska Wola”.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola w Biurze Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska oraz zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zduńska Wola oraz na stronie internetowej www.zdunskawola.pl.

na okres 21 dni tj. od 4.03.2021 r. do 25.03.2021 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Zduńska Wola mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej – na adres Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: urzad_miasta@zdunskawola.pl .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zduńska Wola.

Dokumenty do pobrania:

Inne komunikaty

Przejdź do treści