19 stycznia LI sesja Rady Miasta Zduńska Wola

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) zwołuje LI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 19 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 111), ul. S. Złotnickiego 12.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski obywatelskie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola na lata 2018- 2028 (druk nr 4/18 z dnia 10.01.2018 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego programu profilaktyki cukrzycy typu I na 2018 rok (druk nr 1/18 z dnia 05.01.2018 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2018 roku na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 2/18 z dnia 05.01. 2018 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i  urządzeń sportowych Miasta Zduńska Wola, wprowadzenia „Regulaminu obiektów i urządzeń sportowych” oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Zduńska Wola uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych Miasta Zduńska Wola (druk nr 3/18 z dnia 08.01.2018 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli i nadania jej statutu (druk nr 5/18 z dnia 11.01.2018 r.).
 12. Przyjęcie sprawozdania za 2017 rok z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy Ty-pu I na 2017 rok”.
 13. Przyjęcie programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 dla Miasta Zduńska Wola.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

 

 

Inne komunikaty

Przejdź do treści