18 kwietnia VIII sesja Rady Miasta Zduńska Wola

Przewodniczący Rady Miasta Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuje VIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Informacja przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi dotycząca realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej na terenie Miasta Zduńska Wola.  
 7. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. dotycząca realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego RELAKS w Zduńskiej Woli”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia spółce Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli  sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli zadania własnego Miasta Zduńska Wola (druk nr 78/19 z dnia 10.04.2019 r.)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 60/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 61/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 62/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 63/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 64/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 65/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 66/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 67/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 68/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 70/19 z dnia 09.04.2019 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 69/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej (druk nr 59/19 z dnia 08.04.2019 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Zduńska Wola służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu (druk nr 72/19 z dnia 09.04.2019 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Zduńska Wola (druk nr 76/19 z dnia 09.04.2019 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Zduńska Wola (druk nr 77/19 z dnia 09.04.2019 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (druk nr 71/19 z dnia 09.04.2019 r.).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu (druk nr 58/19 z dnia 04.04.2019 r.).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 73/19 z dnia 09.04.2019 r.).
 27. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 74/19 z dnia 09.04.2019 r.).
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 75/19 z dnia 09.04.2019 r.).
 29. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 30. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.” za 2018 rok.
 31. Informacja z realizacji w 2018 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2010-2020.
 32. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2018 roku, w tym Sprawozdanie roczne z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020 za 2018 r.
 33. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Zduńska Wola.
 34. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 35. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 36. Sprawy różne.
 37. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.                

   

      

Inne komunikaty

Przejdź do treści