Dzisiaj jest: sobota 22 września 2018        Imieniny: Tomasz, Maurycy

Zezwolenia

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zmianami),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
Uchwała Nr VIII/86/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia dla terenu miasta Zduńska Wola liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
Uchwała Nr VIII/87/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Zduńska Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Zduńska Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 
Wniosek należy złożyć w Biurze Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych.
Sprawy merytorycznie załatwia Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, budynek nr 4, pokój 413, ul. Złotnickiego 12,
w dniach: poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30,
telefon kontaktowy: 0-43/825-02-00 wew. 262 lub 0-43/825-02-62.
 
Termin załatwienia sprawy:
Po zaopiniowaniu przez  Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli, której posiedzenia odbywają się jeden raz w miesiącu.
 
Dodatkowe informacje:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 140 punktów.
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 60 punktów.
 
Wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli. Po wydaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia, jej uprawomocnieniu się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia stronie oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia przed jego wydaniem, przedsiębiorcy zostanie wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia przez wnioskodawcę lub pełnomocnika ustanowionego notarialnie. Odbiór zezwolenia następuje w Biurze merytorycznie odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Zduńska Wola ) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Wniosek i dodatkowe informacje do pobrania w biuletynie informacji publicznej w zakładce „Załatwianie spraw (druki do pobrania)” oraz zakładce „Alkohol”.