Dzisiaj jest: czwartek 19 września 2019        Imieniny: Konstancja, January

Zezwolenia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Uchwała Nr LVIII/639/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Zduńska Wola,
Uchwała Nr LVIII/640/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Zduńska Wola

Wniosek należy złożyć w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów (załączników) Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Sprawy merytorycznie załatwia Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, budynek nr 4, pokój 413, ul. Złotnickiego 12, w dniach: poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30, telefon kontaktowy: 0-43/825-02-00 wew. 262 lub 0-43/825-02-62.
 
Termin załatwienia sprawy:
Po zaopiniowaniu przez  Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli, której posiedzenia odbywają się jeden raz w miesiącu.
 
Dodatkowe informacje:
Na podstawie uchwały Nr LVIII/639/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 maja 2018 roku ustalono na terenie miasta Zduńska Wola maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

  • 110 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • 110 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 110 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.


oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

  • 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.


Wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli. Po wydaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia, jej uprawomocnieniu się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia stronie oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia przed jego wydaniem, przedsiębiorcy zostanie wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia przez wnioskodawcę lub pełnomocnika ustanowionego notarialnie. Odbiór zezwolenia następuje w Biurze merytorycznie odpowiedzialnym za załatwienie sprawy.

Wniosek i dodatkowe informacje do pobrania w biuletynie informacji publicznej w zakładce „Załatwianie spraw (druki do pobrania)” oraz zakładce „Alkohol”.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola ) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.