Dzisiaj jest: poniedziałek 18 marca 2019        Imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Rada Miasta Zduńska Wola przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Uchwałą Nr XLVIII/528/17 w dniu 8 grudnia 2017 r. - POBIERZ

We Wprowadzeniu zapisano:

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów zdrowotnych i społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, po chorobach związanych z paleniem tytoniu i nadciśnieniem tętniczym. Spożywanie alkoholu ma wpływ na ponad 60 rodzajów chorób i urazów. Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. Szkody powodowane przez alkoholizm oraz ryzykowne i szkodliwe spożywanie alkoholu występują w wielu obszarach:

 • jednostkowym (oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących),
 • społecznym (negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodzin, przemoc w rodzinie, rozpad życia rodzinnego, zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, wypadki drogowe, przestępczość, ubóstwo, bezrobocie ),
 • ekonomicznym (koszty: leczenia osób uzależnionych jak i współuzależnionych, systemu pomocy społecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, przedwczesnej umieralności, spadek wydajności pracy itp.).


Zagrożenia wynikające z używania i nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dotyczą całej populacji ludności. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania alkoholu, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności organizacji społecznych w tym zakresie. Organy popierają także tworzenie i rozwój organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewniają warunki sprzyjające działaniom tych organizacji.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., zwany dalej „Programem”, stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych wywołanych przez używanie i nadużywanie alkoholu.
Program określa zadania własne gminy wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), zwanej dalej „ustawą”, dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałania powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Program, obok zadań wskazanych w art. 41 ust. 1 powołanej ustawy, określa także zadania własne gminy w obszarze profilaktyki, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) oraz działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Ujęte w nim zadania są zgodne z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doświadczeniem i działaniami zaproponowanymi przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

System profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opisany w Programie oparty jest na wzajemnie komplementarnych programach działań realizowanych na różnych poziomach administracji, uwzględniając kierunki działań określone w „Rekomendacjach i Priorytetach dotyczących realizowania i finansowania gminnych programów” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przy realizacji zadań zawartych w Programie zastosowanie mają następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Program wpisuje się w cele i zadania ujęte w:

 1. „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010–2020” przyjętej uchwałą nr XLIV/423/09 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 grudnia 2009 r.;
 2. gminnym systemie przeciwdziałania przemocy, który realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010–2020, przyjętego uchwałą nr XLIV/424/09 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 grudnia 2009 r.;
 3. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020 dla Miasta Zduńska Wola.


Program zakłada kontynuację działań i inicjatyw poprzez prowadzenie szerokiej współpracy z instytucjami, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie  Miasta Zduńska Wola.

Na realizację zadań określonych w Programie przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na mocy art. 182 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację:

 1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii


- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Program stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta.