Dzisiaj jest: środa 13 listopada 2019        Imieniny: Arkadia, Mikołaj, Stanisław

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Wstępny: każdy przodek danej osoby: jej rodzic (ojciec, matka), dziadkowie (dziadek, babcia), pradziadkowie  (pradziadek, prababcia), prapradziadkowie itd.
Zstępny: każdy potomek tej samej osoby: jej dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk itd.

Jaki jest zakres pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych?

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz od środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na ten cel.

Odpłatność za usługi

Koszt jednej godziny usługi ustalany jest zgodnie z tabelą, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów związanych ze świadczeniem usług.
Osoby samotne, których dochód przekracza 634,00 zł, ponoszą odpłatność za usługi w zależności od dochodu, na zasadach określonych w tabeli:
Procentowa wysokość dochodu w stosunku do kryterium dochodowego – 634,00 zł    

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi za jedną godzinę wynoszącą 15,60 zł
powyżej 100% do 150% -   5%
powyżej 150% do 200% -   15%
powyżej 200% do 250%  -  30%
powyżej 250% do 300%  -  50%
powyżej 300% -   100%

Osoby w rodzinie, których dochód przekracza 514,00 zł, ponoszą odpłatność za usługi w zależności od dochodu, na zasadach określonych w tabeli:
Procentowa wysokość dochodu w stosunku do kryterium dochodowego – 514,00 zł    

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi za jedną godzinę wynoszącą 15,60 zł
powyżej 100% do 150%  -  10%
powyżej 150% do 200%  -  30%
powyżej 200% do 250%  -  60%
powyżej 250% do 300% -   90%
powyżej 300% -   100%

Zmiana wysokości odpłatności za usługi następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszona została weryfikacja kwot kryterium dochodowego na osobę i na osobę w rodzinie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Odpłatność za usługi uiszczana jest w kasie lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi były świadczone, a za miesiąc grudzień do ostatniego dnia miesiąca, w którym usługi były świadczone.

Zwolnienia częściowe lub całkowite z odpłatności za usługi

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie w formie usług. W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego:

  1. osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
    usługi świadczone są nieodpłatnie.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona może na czas określony zwolnić częściowo lub całkowicie z odpłatności za usługi, w szczególności z powodu:

  • zdarzenia losowego;
  • ponoszenia wysokich kosztów leczenia związanych z koniecznością korzystania z dodatkowych, płatnych usług leczniczych i opiekuńczych, ze stosowaniem specjalnej diety.


    Wniosek o udzielenie świadczeń pomocy społecznej wraz z wymaganymi załącznikami należy pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B, 43 823 67 79, 043 823 53 20