Dzisiaj jest: środa 20 czerwca 2018        Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

Rodzina 500+

ZASADY WYPŁAT ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. są wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 2) przy ul. Złotnickiego 12, w godz. w poniedziałki 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30.

Od 1 sierpnia 2017 r. uległy zmianie wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń o dochodach.

Formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.:

 • Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - POBIERZ
 • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa - POBIERZ
 • Oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne - POBIERZ
 • Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym - POBIERZ
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - POBIERZ


Formularze na nowy okres, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r.:

 • Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - POBIERZ
 • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa - POBIERZ
 • Oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne - POBIERZ
 • Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym - POBIERZ
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - POBIERZ


Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2018 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do 28 dnia lutego 2018 r.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu.

Zgodnie z art 8 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Od nowego okresu świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.”