Dzisiaj jest: wtorek 16 lipca 2019        Imieniny: Maria, Stefan, Eustachy

Miejska Karta Rodziny

To program dla rodzin wielodzietnych. Posiadacze Karty mogą korzystać z ulg, rabatów i upustów oferowanych przez podmioty działające na terenie miasta. To m.in. przedszkola, dom kultury, Muzeum Historii Miasta, ale nie tylko, bo również sklepy czy bary. Zniżki obejmują m.in.

 1. 30% zniżki w opłacie za udział w zajęciach edukacyjno–artystycznych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli;
 2. 30% ulgi w stawce żywieniowej dla dziecka z rodziny wielodzietnej, uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Zduńska Wola;
 3. 50% ulgi za każdą rozpoczętą płatną godzinę pobytu dziecka z rodziny wielodzietnej w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Miasto Zduńska Wola;
 4. 50% zniżki na bilety wstępu do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;
 5. ulg, rabatów, upustów oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do Miejskiej Karty Rodziny

Sprawdź KATALOG ULG

Kartę wydaje Prezydent Miasta Zduńska Wola na okres 3 lat. Nie jest pobierana żadna opłata za wydanie karty. Jedynie wydanie duplikatu Miejskiej Karty Rodziny niesie za sobą konieczność wniesienia opłat w wysokości 5,00 zł.


Komu przysługuje Miejska Karta Rodziny?

Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkujący na terenie miasta Zduńska Wola.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
  a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
  – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.).

Kto nie może skorzystać z Karty?

Rodzic, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Rodzic zastępczy lub prowadzący rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Jak i gdzie należy się zgłosić po Miejską Kartę Rodziny?

Aby otrzymać kartę należy złożyć pisemny wniosek w Biurze Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Wniosek o przyznanie Miejskiej Karty Rodziny - POBIERZ

Klauzula RODO - POBIERZ

Co należy dołączyć do wniosku?

 • oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce przez dzieci powyżej 18-go roku życia;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

oraz przedstawić do wglądu:

 • w przypadku wnioskodawcy (rodzica lub opiekuna prawnego) - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku opiekuna prawnego – postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
 • w przypadku dzieci w wieku szkolnym – legitymacje szkolne;
 • w przypadku dzieci studiujących – legitymacje studenckie oraz w/w oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, poza dokumentami wymienionymi wyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla przedsiębiorcy. Jak przystąpić do programu?

Aby zaoferować swoje zniżki należy wypełnić deklarację przystąpienia do Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny”, określająca  zakres, wysokość stosowanych ulg, miejsce ich realizacji oraz okres, przez jaki będą stosowane. Pobierz druk deklaracji przystąpienia do programu.

Deklaracja przystąpienia do Programu dla rodzin wielodzietnych


Dodatkowe informacje

Klauzula Informacyjna - SPRAWDŹ

Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
tel. 43 825-02-00 wew. 262 lub 43 825-02-62.
e-mail: k.hofman@zdunskawola.pl