Dzisiaj jest: czwartek 19 września 2019        Imieniny: Konstancja, January

Dobry Start 300 dla ucznia

   Dla kogo wsparcie?  

Świadczenie Dobry Start przysługuje:

 1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 2. osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

WAŻNE!

 • Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie Dobry Start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

UWAGA!!!
Od 1 sierpnia 2019 r. świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci rozpoczynające naukę w szkołach policealnych i w szkołach dla dorosłych. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na te dzieci można składać tylko w formie papierowej.

 


   W jakiej kwocie przysługuje świadczenie Dobry Start?  

Świadczenie Dobry Start przysługuje osobom w wysokości 300 zł na dziecko.

   Gdzie złożyć wniosek?  

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Jeżeli wnioskodawcą jest rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny lub osoba ucząca się, zamieszkujący na terenie miasta Zduńska Wola, postępowanie w sprawie świadczenia Dobry Start prowadzi Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 2, Kancelaria.

W przypadku ubiegania się o świadczenie Dobry Start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie Dobry Start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

   Jak otrzymać świadczenie Dobry Start?   

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

   Jak składać wniosek o świadczenie Dobry Start?  

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start mogą być składane:

 1. w formie papierowe lub
 2. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
  1. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl;
  2. banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Od 1 sierpnia 2019 r. wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start mogą być składane również za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

   Kiedy złożyć wniosek?  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start w formie papierowej są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Ważne! Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

   Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?  

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Ważne! Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

DO POBRANIA:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start - POBIERZ
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start - POBIERZ
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – POBIERZ