Dzisiaj jest: niedziela 18 sierpnia 2019        Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław

Komisje

     KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI MIEJSKIEJ    

Skład osobowy:

Mariusz Kubiak - Przewodniczący Komisji
Tomasz Pohl - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Wojciech Bladowski
Dariusz Kmiecik
Dariusz Kubiak
Joanna Kucharska
Damian Kunert
Piotr Pacelt
Milena Piotrowska
Jakub Trenkner
Jarosław Kurzawa
   
Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej działa w zakresie spraw:

 • planowania gospodarczego i finansowego
 • budżetu
 • rozwoju przemysłu, drobnej wytwórczości, rzemiosła i usług bytowych dla ludności
 • inwestycji, przedsiębiorczości i prywatyzacji
 • działalności placówek handlowych i gastronomicznych
 • zatrudnienia
 • gospodarki przestrzennej i architektury
 • gospodarki terenami komunalnymi
 • budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego
 • utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych
 • usług komunalnych
 • gospodarki lokalnej
 • stanu faktycznego miasta
 • utrzymania dróg
 • komunikacji publicznej
 • transportu i łączności
 • rolnictwa i leśnictwa
 • ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
 • gospodarki wodnej


     KOMISJA RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH    

Skład osobowy:

Ewa Marszałek - Przewodnicząca Komisji
Renata Kosińska-Graf - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Łukasz Gędek
Łukasz Goldman
Joanna Jarosławska
Jacek Krata
Roman Kubiś
Marek Lewandowski
Janusz Plajzer
Tomasz Siemienkowicz

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych działa w zakresie spraw:

 • wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży
 • funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych
 • upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu
 • ochrony zabytków i innych dóbr kultury
 • działalności i rozwoju placówek turystyczno-rekreacyjnych
 • wypoczynku mieszkańców
 • zabezpieczenia przestrzegania prawa
 • lokalnych środków masowego przekazu
 • kreowania samorządowej polityki prorodzinnej
 • wykorzystania środków na pomoc społeczną
 • przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej
 • problematyki środowiska młodzieżowego
 • stanu sanitarnego miasta
 • zdrowotności mieszkańców
 • działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej 


     KOMISJA STATUTOWA    

Skład osobowy:

Renata Kosińska-Graf - Przewodnicząca Komisji
Joanna Jarosławska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Łukasz Gędek
Milena Piotrowska
Tomasz Siemienkowicz

Zadaniem Komisji Statutowej jest:

 • czuwanie nad zgodnością postanowień Statutu Miasta oraz załączników z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian Statutu Miasta wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa
  oraz aktualnego orzecznictwa
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian Statutu Miasta na wniosek Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta

   
     KOMISJA REWIZYJNA    

Skład osobowy:

Piotr Pacelt - Przewodniczący Komisji
Renata Kosińska-Graf - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Łukasz Goldman
Damian Kunert
Tomasz Pohl


Komisja Rewizyjna, na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Miasta, dokonuje kontroli działalności Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta.

     KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI    

Skład osobowy:

Marek Lewandowski - Przewodniczący Komisji
Jarosław Kurzawa - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Wojciech Bladowski
Dariusz Kubiak
Ewa Marszałek

Komisja skarg, wniosków i petycji działa w zakresie rozpatrywania: skarg na działanie prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych, wniosków składanych przez obywateli, petycji składanych przez obywateli.