Dzisiaj jest: wtorek 23 października 2018        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Komisje

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI MIEJSKIEJ

Skład osobowy:

Balcerzyk Ewa – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Florczak Robert
Gwiazda Witold
Hillebrand Jacek – Przewodniczący Komisji
Kmiecik Dariusz
Piotrowski Zbigniew
Półgrabia Tomasz
Stec Daniel
Synowiec Adam
Szewczyk Paweł
Trenkner Jakub
   
Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej działa w zakresie spraw:

 • planowania gospodarczego i finansowego
 • budżetu
 • rozwoju przemysłu, drobnej wytwórczości, rzemiosła i usług bytowych dla ludności
 • inwestycji, przedsiębiorczości i prywatyzacji
 • działalności placówek handlowych i gastronomicznych
 • zatrudnienia
 • gospodarki przestrzennej i architektury
 • gospodarki terenami komunalnymi
 • budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego
 • utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych
 • usług komunalnych
 • gospodarki lokalnej
 • stanu faktycznego miasta
 • utrzymania dróg
 • komunikacji publicznej
 • transportu i łączności
 • rolnictwa i leśnictwa
 • ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
 • gospodarki wodnej


KOMISJA RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Skład osobowy:

Bladowski Wojciech
Dutkiewicz Andrzej
Krata Jacek
Kubiś Roman – Przewodniczący Komisji
Kunert Damian
Marszałek Ewa – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Matusiak Józef
Piotrowska Milena
Pokora Konrad
Ziółkowska Jadwiga

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych działa w zakresie spraw:

 • wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży
 • funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych
 • upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu
 • ochrony zabytków i innych dóbr kultury
 • działalności i rozwoju placówek turystyczno-rekreacyjnych
 • wypoczynku mieszkańców
 • zabezpieczenia przestrzegania prawa
 • lokalnych środków masowego przekazu
 • kreowania samorządowej polityki prorodzinnej
 • wykorzystania środków na pomoc społeczną
 • przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej
 • problematyki środowiska młodzieżowego
 • stanu sanitarnego miasta
 • zdrowotności mieszkańców
 • działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej 


KOMISJA STATUTOWA

Skład osobowy:

Florczak Robert
Hillebrand Jacek
Matusiak Józef - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Pokora Konrad - Przewodniczący Komisji
Ziółkowska Jadwiga

Zadaniem Komisji Statutowej jest:

 • czuwanie nad zgodnością postanowień Statutu Miasta oraz załączników z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian Statutu Miasta wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa
  oraz aktualnego orzecznictwa
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian Statutu Miasta na wniosek Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta


    
KOMISJA REWIZYJNA

Skład osobowy:

Kmiecik Dariusz
Marszałek Ewa - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Piotrowski Zbigniew
Synowiec Adam – Przewodniczący Komisji
Szewczyk Paweł 

Komisja Rewizyjna, na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Miasta, dokonuje kontroli działalności Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta.