Dzisiaj jest: niedziela 18 sierpnia 2019        Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław

Unijna perspektywa 2014-2020

Zduńska Wola aktywuje - promocja gospodarcza regionu
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Termin realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 660.000,00 zł. Wysokość dofinansowania: 561.000,00 zł.
Zakres projektu: opracowanie programu promocji gospodarczej, utworzenie systemu informacji gospodarczej, opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej, udział w targach o charakterze międzynarodowym, przyjazd studyjny dla dziennikarzy, organizacja międzynarodowego forum gospodarczego w Zduńskiej Woli.

OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstwPoddziałanie II.2.2Promocja gospodarcza regionu

www.aktywuje.zdunskawola.pl

SPOT PROMOCYJNY
FORUM GOSPODARCZE

 

 

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Termin realizacji: 2015-2018
Wartość projektu: 8.791.812,45 zł. Wysokość dofinansowania RPO WŁ: 3.113.765,00 zł, NFOŚiGW: 3.500.000,00 zł
Zakres projektu: modernizacja i budowa nawierzchni alejek parkowych, wyposażenie w małą architekturę oraz infrastrukturę techniczną - nowe latarnie parkowe i sieć linii zasilających oświetlenie, pielęgnacja i urządzenie zieleni, zagospodarowanie wód deszczowych oraz modernizacja zbiorników wodnych na terenie parku.

 

Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Termin realizacji: 2017-2018
Wartość projektu: 2.952.000,00 zł. Wysokość dofinansowania: 2.023.850,00 zł
Zakres projektu: unowocześnienie i podniesienie na wyższy poziom techniczny i technologiczny zarówno zasobów sprzętowych jak i systemowych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 

Nowa podstawa - nowe wyzwania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Termin realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 367.868,47 zł. Wysokość dofinansowania: 367.868,47 zł.
Zakres projektu: wyjazd 50 nauczycielek przedszkolnych do Wielkiej Brytanii na kurs metodyczny ukierunkowany na rozwój kompetencji językowych przedszkolaków.

 

Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli

Od 1 stycznia 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli realizujemy projekt pn. „Szansa  dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zduńskiej Woli” w  ramach Poddziałania XI.01.02 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Wartość projektu: 882 107,75 zł, dofinansowanie: 820 357,75 zł.

Celem projektu jest wsparcie szkoły:
1. W zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 43 nauczycieli oraz kształtowanie i rozwijanie u 179 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
2. W tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 56 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
3. W zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące: wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 74 uczniów i 21 nauczycieli.
 4. W zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 54 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły.    
W budżecie projektu kwotę  251 558, 00 zł przewidziano na zakup pomocy dydaktycznych: 55 laptopów, 1 zestaw interaktywny, drukarki, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizera, aparatu fotograficznego, pilotów do testów, audiometru, programów komputerowych, Sali Integracji Sensorycznej, doposażenie pracowni przedmiotowych i innych. Na dokształcanie kadry pedagogicznej (szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe) przewidziano kwotę 83 001 zł:
W harmonogramie projektu  założono realizację 4 880  godzin zajęć dodatkowych: wyrównawczych, rozwijających i wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami, z czego w roku szkolnym 2016/17 zrealizowano 1952 godzin zajęć.

 

Strategia rozwoju kompetencji

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli realizowany jest projekt pn. STRATEGIA ROZWOJU KOMPETENCJI współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania XI.01.02 Kształcenie ogólne. Termin realizacji: od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. Wartość projektu to 468652,50 złotych.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli. W ramach projektu odbywają się zajęcia kształtujące kompetencje uczniów klas 1-6: matematyczne, przyrodnicze, językowe, informatyczne. Łącznie prowadzonych jest 36 godzin zajęć tygodniowo w 23 grupach. Ponadto uczniowie otrzymują wsparcie w rozwoju poprzez udział w zajęciach socjoterapeutycznych, logopedycznych, z psychologiem (łącznie 12 godzin zajęć tygodniowo w 9 grupach). Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe na szkoleniach o bogatej tematyce (m.in. z zakresu inteligencji emocjonalnej, dialogu motywującego, zagrożeń w cyberprzestrzeni, doświadczeń i eksperymentów w edukacji przyrodniczej) oraz zdobywają nowe kwalifikacje dzięki studiom podyplomowym z terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki.
Dzięki projektowi baza placówki wzbogaciła się o nową pracownię komputerową wyposażoną w 25 laptopów z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny (tablicę interaktywną z projektorem, rzutniki z ekranami projekcyjnymi, wizualizer, drukarkę 3D, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, magnetofony, aparaty fotograficzne), laptopy do pracowni przedmiotów ścisłych oraz liczne pomoce dydaktyczne do nauki przyrody, matematyki, prowadzenia zajęć wspierających ucznia w rozwoju.

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli

Od 1 stycznia 2017 r.  rozpoczęto realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 5    w Zduńskiej Woli” w ramach Poddziałania XI.01.02 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 474 972,50 zł, dofinansowanie: 441 730.50 zł.

Celem projektu jest wsparcie szkoły:
1. W zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 29 nauczycieli oraz kształtowanie i rozwijanie u 163 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
2. W tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 32 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
3. W zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące: wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 24 uczniów i 20 nauczycieli.
 4. W zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 31 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły.    
W budżecie projektu kwotę  251 558, 00 zł przewidziano na zakup pomocy dydaktycznych: 30 laptopów, 9 tabletów, 6 zestawów interaktywnych, 2 drukarek, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizera, aparatu fotograficznego, programów komputerowych, multimedialnej pracowni językowej, doposażenie pracowni przedmiotowych i innych. Na dokształcanie kadry pedagogicznej (szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe) przewidziano kwotę 26 000,00 zł:
W harmonogramie projektu  założono realizację 1500 godzin zajęć dodatkowych: wyrównawczych, rozwijających i wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami, z czego w roku szkolnym 2016/17 zrealizowano 600 godzin zajęć.

 

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola

                       Zarząd Województwa Łódzkiego podjął  Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji i dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu  nr RPLD.11.01.01-10-0016/18 pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola” złożonego w ramach konkursu z Działania XI.1.
                     Projekt będzie realizowany w sześciu placówkach oświatowych - przedszkola nr: 2, 6, 7, 9, 10,11 w Zduńskiej Woli, w terminie: od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi: 720 778,75 zł, w tym dofinansowanie: 612 661,75,00 zł.
Głównym celem projektu jest stworzenie w zduńskowolskich przedszkolach warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ograniczenia barier i dysproporcji w dostępie do usług edukacji przedszkolnej, poprzez:
- zaopatrzenie placówek w specjalistyczne pomoce dydaktyczne  i sprzęt multimedialny (laptopy, tablety, tablice multimedialne, rzutniki multimedialne, drukarki, magiczne dywany…),  
- dokształcenie  nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i umiejętności cyfrowych (68 nauczycieli),
- realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie ich deficytów wynikających z niepełnosprawności (rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i z tyflopedagogiem, gimnastyka korekcyjna).

Zrealizowanie tego celu przyczyni się do poprawy warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z terenu województwa łódzkiego i  uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Na Placu Wolności, w centrum miasta postawiono Ławkę Niepodległości.Miasto Zduńska Wola pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” w kwocie 28 463,00 zł na realizację ww. programu. Całkowity koszt zadania wynosi 37 950,00 zł.
Głównym celem realizacji zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”  jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Realizacja ww. zadania ma w sposób godny upamiętnić polską państwowość, a także spełnić, jakże ważne cele edukacyjne, takie jak kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla własnego państwa. Realizacja powyższych celów jest bardzo ważna w procesie identyfikacji narodowej i kulturowej przyszłych pokoleń.
Dzięki swojej funkcji użytkowej Ławka Niepodległości może stać się miejscem spotkań  miłośników historii narodu polskiego, gdyż dzięki zamieszczonemu na niej materiałowi dźwiękowemu odnoszącemu się do państwowych, regionalnych i lokalnych tradycji oręża polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, każdy użytkownik będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami z historii naszego kraju, regionu i miasta, które doprowadziły do zwycięstwa idei niepodległościowej.  
Ponieważ budowa Ławki Niepodległości  ma być trwałym wkładem zduńskowolskiego samorządu w upamiętnienie tradycji chwały i sławy oręża polskiego, zdecydowano, że będzie usytuowana w centrum miasta, na Placu Wolności, przy Zduńskowolskim Centrum Integracji - RATUSZ, obok pomnika Józefa Piłsudskiego. Miejsce to stanowi centrum lokalnych uroczystości patriotycznych, społecznych i kulturowych, a Ławka Niepodległości bardzo dobrze wpisuje się w ten teren, ze  względu na jej walory patriotyczne, edukacyjne i użytkowe.

 

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2

Wartość ogólna zadania 955.600,00 PLN  netto;
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 704.216,00 PLN
w tym:  dotacja 281.646,00 PLN,  pożyczka  422.530,00 PLN
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
- montaż węzła cieplnego                                 
- montaż instalacji co
- montaż mieszkaniowych stacji wymiennikowych zajmujących się dystrybucją ciepła do poszczególnych lokali
- montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi
- montaż instalacji c.w.u.
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropu i dachu nad oficyną, wiatrołapami, klatkami schodowymi
- ocieplenie podłogi na gruncie w budynku oficyny
- wymiana stolarki otworowej

 

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6

Wartość ogólna zadania 793.100,00 PLN  netto;
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 627.300,00 PLN
w tym:  dotacja 250.920,00 PLN,  pożyczka  376.380,00 PLN
Termin realizacji: 2018 rok
Zakres prac:
- montaż węzła cieplnego                                 
- montaż instalacji co
- montaż mieszkaniowych stacji wymiennikowych
- montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi
- instalacja c.w.u.
- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu oraz dachu nad oficyną , klatkami schodowymi, poddaszem i strychem
- wymiana stolarki otworowej