Dzisiaj jest: wtorek 23 października 2018        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Rewitalizacja Łaska 38

Projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli” nr RPLD.06.03.02-10-0016/17Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno -gospodarczego
Podziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno -gospodarczego

Zakres
Projekt polega na rewitalizacji obszaru zdegradowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 38, 40.  W ramach inwestycji przebudowany zostanie istniejący budynek mieszkalny, uporządkowana zostanie przestrzeń, zagospodarowany teren, powstanie parking oraz obiekt lokalnej działalności gospodarczej.Cele
Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno gospodarcze obszaru zdegradowanego poprzez rewitalizację budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli.

Cele pośrednie:

 • Utworzenie Inkubatora Inicjatyw Społecznych w zrewitalizowanym obiekcie przy ul. Łaskiej 38
 • Likwidacja i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych
 • Stworzenie nowej oferty dla spędzania wolnego czasu w tym oferty kulturalnej
 • Ponowne zagospodarowanie obszaru zdegradowanego i nadanie mu nowych funkcji przy ul. Łaskiej 38 i 40
 • Stworzenie miejsca dla organizacji pozarządowych
 • Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta poprzez umożliwienie korzystania z nowych przestrzeni
 • Poprawa stanu technicznego obiektu
 • Poprawa estetki przestrzeni miejskiej
 • Utworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji
 • Ożywienie gospodarcze poprzez budowę obiektu lokalnej działalności gospodarczej
 • Uporządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę parkingu
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę stanu technicznego obiektów
 • Utrzymanie miejsc pracy – obiekt lokalnej działalności gospodarczej, postój taxi
 • Ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez stworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej
 • Wzrost poziomu kapitału społecznego poprzez możliwość udziału w równego rodzaju wydarzeniach, inicjatywach, które będą organizowane w inkubatorze
 • Rewitalizacja społeczna
 • Wsparcie organizacji pozarządowych
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku, pozytywny wpływ na środowisko


Planowane efekty
Produkty
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:  0,39 ha
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 2 szt.Rezultaty
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach: 4 szt.

Wartość: 2.419.410,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.282.395,00 zł