Dzisiaj jest: wtorek 15 października 2019        Imieniny: Jadwigi, Teresy, Brunona

Rewitalizacja Łaska 38

Projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli” nr RPLD.06.03.02-10-0016/17Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Podziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA_RLD.06.03.02-10-0016/17-00, zawartą w dniu 25.10.2017 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Zduńska Wola wynosi 1.282.395,00 zł.

Termin zakończenia projektu zgodnie z umową o dofinansowanie - 30 grudnia 2019 r.

   Stan prac w sierpniu 2019 roku   

 

   Stan prac w lipcu 2019 roku  

W budynku przy ul. Łaskiej 38, w którym powstaje Inkubator Inicjatyw Społecznych, wykonane zostały stropy nad parterem, a także: konstrukcja drewniana i stalowa dachu, pokrycie dachu blachą, a także prace instalacyjne. Natomiast w budynku przy ul. Łaskiej 40, który został wybudowany z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, wykonano większość robót wewnętrznych i instalacyjnych. Wokół obu budynków rozpoczęto prace zagospodarowania terenu.

  Budowa w maju 2019 roku  

 

   Stan zaawansowania prac na przełomie lutego i marca 2019 roku  

   Projekt w listopadzie 2019 roku  

5 listopada 2018 roku wydane zostało pozwolenie na budowę, zaś przekazanie placu budowy nastąpiło 13 listopada 2018 roku.

   Inwestycja w sierpniu 2018 roku  

1 sierpnia 2018 roku podpisana została pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Firmą „MARTOM” Mariusz Rubajczyk ze Zduńskiej Woli, ul. Osmolińska 8/12 umowa na rewitalizację budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40. Realizacja projektu zlecona została w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość realizacji prac dokumentacyjnych i budowlanych to 2.994.865,50 zł.Zgodnie z zawartą umową w pierwszym etapie wykonawca zobowiązał się do opracowania i dostarczenia do Zamawiającego kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. W drugim etapie zaplanowano wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z dokonaniem odbioru końcowego i przekazaniem inwestycji do eksploatacji. Termin zakończenia zadania – do 30 października 2019 roku.

Zakres
Projekt polega na rewitalizacji obszaru zdegradowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 38, 40.  W ramach inwestycji przebudowany zostanie istniejący budynek mieszkalny, uporządkowana zostanie przestrzeń, zagospodarowany teren, powstanie parking oraz obiekt lokalnej działalności gospodarczej.Cele
Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno gospodarcze obszaru zdegradowanego poprzez rewitalizację budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli.

Cele pośrednie:

 • Utworzenie Inkubatora Inicjatyw Społecznych w zrewitalizowanym obiekcie przy ul. Łaskiej 38
 • Likwidacja i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych
 • Stworzenie nowej oferty dla spędzania wolnego czasu w tym oferty kulturalnej
 • Ponowne zagospodarowanie obszaru zdegradowanego i nadanie mu nowych funkcji przy ul. Łaskiej 38 i 40
 • Stworzenie miejsca dla organizacji pozarządowych
 • Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta poprzez umożliwienie korzystania z nowych przestrzeni
 • Poprawa stanu technicznego obiektu
 • Poprawa estetki przestrzeni miejskiej
 • Utworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji
 • Ożywienie gospodarcze poprzez budowę obiektu lokalnej działalności gospodarczej
 • Uporządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę parkingu
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę stanu technicznego obiektów
 • Utrzymanie miejsc pracy – obiekt lokalnej działalności gospodarczej, postój taxi
 • Ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez stworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej
 • Wzrost poziomu kapitału społecznego poprzez możliwość udziału w równego rodzaju wydarzeniach, inicjatywach, które będą organizowane w inkubatorze
 • Rewitalizacja społeczna
 • Wsparcie organizacji pozarządowych
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku, pozytywny wpływ na środowisko


Planowane efekty
Produkty
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:  0,39 ha
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 2 szt.Rezultaty
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach: 4 szt.

Wartość: 2.419.410,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.282.395,00 zł

Archiwalne zdjęcia kamienicy przy ul. Łaskiej 38: