Dzisiaj jest: poniedziałek 18 stycznia 2021        Imieniny: Piotr, Małgorzata

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Transformacja Miasta Zduńska Wola w miasto niskoemisyjne, czyli takie, którego rozwój społeczno-gospodarczy nie wiąże się ze wzrostem konsumpcji energii pierwotnej i końcowej ani wzrostem emisji gazów cieplarnianych – to wskazany w planie cel strategiczny.

Plan wyznacza też cele szczegółowe, a także zadania z zakresu rozwoju gminy do roku 2020, uwzględniające działania przyczyniające się do ograniczania emisji zanieczyszczeń powstających na terenie miasta. Wskazuje szereg działań z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zastosowania technologii ograniczających emisję. Każde z działań zostało uzupełnione o propozycję finansowania oraz analizę efektów ekologicznych. Dokument proponuje również działania nieinwestycyjne, mobilizujące lokalną społeczność oraz interesariuszy gminy do podejmowania działań ograniczających emisje.

Celami szczegółowymi planu są:

  • Cel szczegółowy 1: redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 4,4% w stosunku do 2014 r.,
  • Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii końcowej do 2020 r. o 5,1% w stosunku do 2014 r.,
  • Cel szczegółowy 3: zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE do 2020 r. do poziomu 10,4%.


Realizacja celów szczegółowych wpisuje się w realizację pakietu klimatyczno-energetycznego UE 2020 oraz dyrektywy CAFE1, dotyczącej jakości powietrza w Europie. Realizacja poszczególnych celów oparta jest o realizację Osi priorytetowych oraz wpisanych w nie zadań. Przyjęte cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi dokumentami strategicznymi.

Pełen tekst planu –> kliknij.