Dzisiaj jest: piątek 22 stycznia 2021        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Rodzina 500+

 

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodziców.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r.,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.

Kto może otrzymać świadczenie?

• matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego,
• opiekun faktyczny dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
• opiekun prawny dziecka,
• dyrektor domu pomocy społecznej.

Czy muszę składać wniosek, jeśli już pobieram świadczenie 500+?

Dotychczas ustalone prawo do świadczenia wychowawczego wygasa 31 maja 2021 r. Celem kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po tym dniu należy złożyć nowy wniosek. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od 1 czerwca br. W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca br. prawo do świadczenia zostanie ustalone od pierwszego dnia miesiąca, w którym został prawidłowo złożony wniosek.

Kiedy składać wniosek?

• Jeśli wniosek złożysz w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.
• Jeśli wniosek złożysz w maju 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021 r.
• Jeśli wniosek złożysz w czerwcu 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.
• Jeśli wniosek złożysz w lipcu 2021 r. świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 30 września 2021 r. i będzie ustalane od lipca 2021 r. (bez wyrównania za czerwiec).
• Jeśli wniosek złożysz w sierpniu 2021 r. świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 31 października 2021 r. i będzie ustalane od sierpnia 2021 r. (bez wyrównania za czerwiec i lipiec).

Na jaki okres przyznawane będzie świadczenie?

• Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jak złożyć wniosek?

• elektronicznie przez portal Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/
• elektronicznie przez portal ZUS: www.zus.pl/pue
• Elektronicznie po zalogowaniu do swojego konta bankowości on-line.
• w formie papierowej w Urzędzie Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 4, Kancelaria
• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Jakie dokumenty należy złożyć?

• Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego –> pobierz
• Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (wypełnij tylko, jeśli składasz wniosek na więcej niż czworo dzieci) –> pobierz
• Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (wypełnij, jeśli Ty lub członek rodziny, w tym drugi rodzic, przebywają poza granicami Rzeczpospolitej) –> pobierz
• Dokumenty poświadczające sprawowanie opieki nad dzieckiem (załącz orzeczenie/postanowienie sądowe, jeśli opieka nad dzieckiem została Ci przyznana np. w toku sprawy rozwodowej).
• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych –> pobierz

Kiedy 500+ nie przysługuje?

• jeżeli dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
• jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
• jeżeli pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
• jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej).

Masz pytania dotyczące świadczenia 500+?

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.
• Tel. 43 825-02-87 lub 43 825-02-65
• Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 2, Kancelaria