Dzisiaj jest: piątek 23 października 2020        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+”  to 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodziców.

W 2019 r. Prezydent Miasta Zduńska Wola ustalił prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2019 r. (lub od 1 lipca – na pierwsze dziecko – bez kryterium dochodowego) do 31 maja 2021 r.

UWAGA! W roku 2020 nie składa się zatem wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wniosek składa jedynie osoba uprawniona w przypadku urodzenia się dziecka lub objęcia dziecka opieką (faktyczną lub prawną). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.


Kto może otrzymać świadczenie?

 • matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastzreżeniem, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego
 • opiekun faktyczny dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekun prawny dziecka,
 • dyrektor domu pomocy społecznej.


Czy muszę składać wniosek, jeśli już pobieram świadczenie 500+?

 • Dotychczasowe ustalone prawo do świadczenia wychowawczego wygasa 30 września 2019 r. Celem kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po tym dniu musisz złożyć nowy wniosek. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 października 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od 1 października br. W przypadku złożenia wniosku po 31 października br. prawo do świadczenia zostanie ustalone od pierwszego dnia miesiąca, w którym został prawidłowo złożony wniosek.
 • Jeśli dotychczas pobierasz świadczenie wychowawcze na drugie dziecko i kolejne, od 1 lipca 2019 r. masz prawo do 500+ również na pierwsze dziecko.
 • Po 1 lipca 2019 r. złóż jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymasz od 1 lipca 2019 r. świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500+), natomiast od 1 października 2019 r. – na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).


Kiedy składać wniosek?

 • Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu 2019 r., świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 31 października 2019 r. z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.
 • Jeśli wniosek złożysz we wrześniu 2019 r., świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 30 listopada 2019 r. z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.
 • Jeśli wniosek złożysz w październiku 2019 r., świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 31 grudnia 2019 r. i będzie ustalane od października 2019 r. (bez wyrównania).
 • Jeśli wniosek złożysz w listopadzie 2019 r., świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 31 stycznia 2020 r. i będzie ustalane od listopada 2019 r. (bez wyrównania).
 • Jeśli wniosek złożysz w grudniu 2019 r. lub styczniu 2020 r., świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 29 lutego 2019 r. i będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania).


Na jaki okres przyznawane będzie świadczenie?

 • Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane do 31 maja 2021 r., co oznacza, iż rodzice nie będą musieli ponownie składać wniosków w 2020 r.


Jak złożyć wniosek?

 • Elektronicznie przez portal Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/
 • Elektronicznie przez portal ZUS: www.zus.pl/pue
 • Elektronicznie po zalogowaniu do swojego konta bankowości on-line.
 • W formie papierowej  w Urzędzie Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 4, Kancelaria
 • Pocztą na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.


Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  –> pobierz
 • Załącznik  do  wniosku o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego (wypełnij tylko, jeśli składasz wniosek na więcej niż czworo dzieci) –> pobierz
 • Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (wypełnij, jeśli Ty lub członek rodziny, w tym drugi rodzic, przebywają poza granicami Rzeczpospolitej) –> pobierz
 • Dokumenty poświadczające sprawowanie opieki nad dzieckiem (załącz orzeczenie/postanowienie sądowe, jeśli opieka nad dzieckiem została Ci przyznana np. w toku sprawy rozwodowej).
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych –> pobierz


Kiedy 500+ nie przysługuje?

 • jeżeli dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • jeżeli pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej).


Masz pytania dotyczące świadczenia 500+?
Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-87 lub 43 825-02-65
 • Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 2, Kancelaria