Dzisiaj jest: wtorek 15 października 2019        Imieniny: Jadwigi, Teresy, Brunona

Rodzina 500+

   Zasady wypłat świadczenia z programu 500+  

Od 1 lipca 2019 r. ulegają zmianie zasady przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

W przypadku dzieci urodzonych po dniu 30-06-2019 r. rodzice na złożenie wniosku mają 3 miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Świadczenie będzie przysługiwało od dnia urodzenia się dziecka.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Rozwiązanie to ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy obecnie mają przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia), natomiast od 1 października na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 lipca 2019 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 2) przy ul. Stefana Złotnickiego 12, w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30. lub za pośrednictwem poczty.

   Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:  

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – POBIERZ
 • Załącznik  do  wniosku o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego (dołączyć w przypadku wnioskowania o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na więcej niż czworo dzieci) - POBIERZ
 • Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (dołączyć w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek rodziny (w tym również drugi rodzic) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – POBIERZ
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - POBIERZ

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku (np. orzeczenie/postanowienie sądu w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy wnioskodawcy (jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie).


Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie do 31 sierpnia 2019 r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października 2019 r. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada 2019 r.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2019 r., przyznanie i wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2020 r. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do 29 dnia lutego 2020 r. Wnioski składane od lutego 2020 r. będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.