Dzisiaj jest: wtorek 15 października 2019        Imieniny: Jadwigi, Teresy, Brunona

Opieka nad dziećmi do lat 3

W Zduńskiej Woli działają prywatne żłobki i kluby dziecięce, opiekujące się dziećmi do 3. roku życia. Miasto dotuje działalność niektórych z nich, dzięki czemu rodzice płacą za opiekę mniejsze opłaty.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację w roku 2019:

Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo" s.c. Justyna Kaczmarek-Śmigielska Kamil Śmigielski
 ul. Jodłowa 26
98-220 Zduńska Wola,
tel. 504 129 962,
503 067 654;
e-mail: maluszkowozw@wp.pl

Do-Re-Mi Anna Hertmanowska-Mataśka, Joanna Rudziejewska spółka cywilna
ul. Zielona 2
ul. Kościelna 7
98-220 Zduńska Wola
tel. 726 737 494
e-mail: do-re-mi@onet.pl

Żłobek „PLUSZAKOWO”
ul. Królewska 6A
98-220 Zduńska Wola
nr tel. 505 719 599
e-mail: dyrektor@pluszakowo.edu.pl

Klub Małej Pszczółki
ul. Łaska 144
98-220 Zduńska Wola
tel. 665 897 488
e-mail: asiamazur234@gmail.com

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  
 • Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • Uchwała nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola
 • Uchwała nr LI/549/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wpis do rejestru

 

Prezydent Miasta Zduńska Wola prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Zduńska Wola przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz dokumenty takie jak:

 • decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
 • odpowiednio decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych lub opinia, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego https://empatia.mpips.gov.pl/rejestr-zlobkow w zakładce eWnioski.


Prezydent Miasta Zduńska Wola dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
 3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 4. 3a) odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 5. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 7. w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 8. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 10. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 11. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wpis do rejestru podlega opłacie. Wysokość opłaty wynosi 450 zł, zgodnie z uchwałą nr VIII/67/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z uchwałą nr VIII/67/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2011 r., wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Opłatę należy wnieś na rachunek bankowy Miasta Zduńska Wola ul. S. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150 tytułem: „opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.

Odmowa wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prezydent Miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 3. w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.


Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 5. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.


Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Zmiana danych lub informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji takich jak:
  1. nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
  2. numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
  3. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  4. informacja o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  5. liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym,
  6. informacja, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji takich jak:
  1. informacja o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,
  2. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,
  3. liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Sposób załatwiania spraw

Wniosek o wpis do rejestru, wniosek o zmianę danych w rejestrze, wniosek o wykreślenie z rejestru podmiot składa za pomocą systemu teleinformatycznego https://empatia.mpips.gov.pl/rejestr-zlobkow
W sprawach z wniosków o wpis do rejestru, zmiany danych w rejestrze , wykreślenia z rejestru Prezydent Miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego poprzez https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl

Miasto Zduńska Wola przekazuje dotację celową podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta:

 • w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola objęte opieką w żłobku,
 • w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola objęte opieką w klubie dziecięcym.

zgodnie z uchwałą nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola zmienionej uchwałą  nr LI/549/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Gmina Zduńska Wola (na podstawie zawartego porozumienia) przekazuje dotację celową podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Zduńska Wola:

 • w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zduńska Wola objęte opieką w żłobku,
 • w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zduńska Wola objęte opieką w klubie dziecięcym