Dzisiaj jest: piątek 22 stycznia 2021        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Opieka nad dziećmi do lat 3

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego https://empatia.mpips.gov.pl/rejestr-zlobkow w zakładce eWnioski. Dołączyć należy również:

 • decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
 • odpowiednio: decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Jakie dane i dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Prezydent Miasta Zduńska Wola dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
 3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 4. odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 5. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 7. w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 8. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 10. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 11. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Jaka jest opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

Wysokość opłaty wynosi 560 zł, czyli 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłatę należy wnieś na rachunek bankowy Miasta Zduńska Wola ul. S. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, nr 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150 tytułem: „opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.

Co należy zrobić w wypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych?

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji takich jak:
  1. nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
  2. numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
  3. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  4. informacja o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  5. liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym,
  6. informacja, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji takich jak:
  1. informacja o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,
  2. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,
  3. liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Kiedy Prezydent Miasta może odmówić  wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 1. gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 3. gdy w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.


W jakich przypadkach następuje wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 5. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.


Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Jakie podmioty znajdują się w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola?

SPRAWDŹ REJESTR

Które żłobki i kluby dziecięce otrzymują dotację celową z budżetu Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola? Jaka jest jej wysokość?

Miasto Zduńska Wola przekazuje dotację celową podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta:

 • w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola objęte opieką w żłobku,
 • w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola objęte opieką w klubie dziecięcym.


Gmina Zduńska Wola (na podstawie zawartego porozumienia) przekazuje dotację celową podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Zduńska Wola:

 • w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zduńska Wola objęte opieką w żłobku,
 • w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zduńska Wola objęte opieką w klubie dziecięcym


Dotacje otrzymują:

 1. Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo" s.c. Justyna Kaczmarek-Śmigielska Kamil Śmigielski
  ul. Jodłowa 26, 98-220 Zduńska Wola,
  tel. 504 129 962, e-mail: maluszkowozw@wp.pl
  www.maluszkowozw.pl

 2.  Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo" s.c.
  ul. Spacerowa 23, 98-220 Zduńska Wola,
  tel. 504 129 962, e-mail: maluszkowozw@wp.pl 
  www.maluszkowozw.pl

 3. Żłobek Niepubliczny Do-Re-Mi Anna Hertmanowska-Mataśka, Joanna Rudziejewska spółka cywilna 
  ul. Zielona 2 i ul. Kościelna 7, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 726 737 494, e-mail: do-re-mi-zlobek@tlen.pl

 4. Żłobek „PLUSZAKOWO”
  ul. Królewska 6A, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 502 755 653, e-mail: zlobek@pluszakowo.edu.pl
  www.pluszakowo.edu.pl

 5.  PLUSZAKOWO PRYWATNY ŻŁOBEK
  ul. Królewska 6A, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 505 719 599, e-mail: ppawelec@pluszakowo.edu.pl
  www.pluszakowo.edu.pl

 6.  Żłobek AMIsiowa Kraina Dziecka
  ul. ks. prof. Józefa Tischnera 45, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 43 656 95 75, e-mail: zlobekami.sieradz@wp.pl 
  www.zlobek.ami.org.pl

 7.  ŻŁOBEK KRASNOLUDEK W ZDUŃSKIEJ WOLI
  ul. Juliusza 1, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 696 914 069, e-mail: zlobekkrasnoludek7@gmail.com 
  www.akademiadziecka.com.pl

 8.  "KLUB MAŁEJ PSZCZÓŁKI" Joanna Majdzińska
  ul. Łaska 144, 98-220 Zduńska Wola
  tel. 665 897 488, e-mail: asiamazur234@gmail.com

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat żłobków?
Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.