Dzisiaj jest: wtorek 19 stycznia 2021        Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz

Miejska Karta Rodziny

Kto może otrzymać kartę?

Prawo do posiadania Karty i korzystania z Programu przysługuje zamieszkującym na terenie gminy Miasto Zduńska Wola:

 1. członkom rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  2. w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
   • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
   • szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 3,
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. członkom rodziny wielodzietnej, będącymi osobami, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.).

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730).

Jakie ulgi zapewnia karta?

 • 40% zniżki za uczestnictwo w zajęciach artystycznych i edukacyjnych dla dzieci w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli,
 • 30% ulgi w stawce żywieniowej dla dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Zduńska Wola,
 • 50% ulgi za każdą rozpoczętą płatną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Zduńska Wola,
 • 50% zniżki na bilety wstępu do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
 • 5% ulgi na asortyment oferowany przez Firmę "Correct" E.Mikas, J.Mikas Spółka Jawna, ul. Lawendowa 12/14 oraz ul. Kilińskiego 17,
 • 10% zniżki na dostęp do internetu światłowodowego, oferowanego przez Aves Sp. z o.o., ksiezyc.pl Zduńskowolska Sieć Internetowa, ul. Żeromskiego 16,
 • 8% zniżki na ryby, przetwory i konserwy rybne, przetwory warzywne, przyprawy, napoje, flaki mrożone, fasolkę po bretońsku, bigos w Sklepie Rybnym - Smażalnia Ryb Leszek Zadzimski, ul. Juliusza 11,
 • 30 zł zniżki przy zakupie 1 tony węgla - kostki, orzecha, ekogroszku, groszku i miału, udzielana przez LS Poland sp. z o.o., ul. Murarska 21,
 • 10% zniżki na zakup pizzy w Pizzerii Da Grasso, ul. Kręta 5,
 • ulga na zakup maksymalnie 1 szt. biletu na film 2D (nie dotyczy filmu 3D) – szczegóły w recepcji Kina Ratusz

Korzystanie z uprawnień udzielonych przez Partnerów Programu możliwe jest tylko za okazaniem Karty.
Partnerzy Programu mogą zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jakie są cechy karty?

 • Karta przyznawana jest bezpłatnie na okres 3 lat. Po tym terminie należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie Karty, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej spełniają wymagania określone w Programie.
 • Karta przyznawana jest bezpłatnie.
 • W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Prezydent Miasta Zduńska Wola wydaje duplikat Karty. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest dokonanie opłaty w kwocie ponoszonej przez Miasto Zduńska Wola tj. 5,72 zł oraz w przypadku uszkodzenia Karty – jej zwrot.
 • Członek rodziny wielodzietnej obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Zduńska Wola w przypadku wystąpienia zmian:
  1. mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub
  2. danych osobowych zawartych w Karcie.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Karty.
Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania nowej Karty, za którą nie pobiera się opłaty.

Jak złożyć wniosek o kartę?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  składa się w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Budynek nr 4, parter, pok. 410

Telefon kontaktowy: 43 825-31-93
e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl 

Jakie dokumenty należy złożyć?


Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku opiekuna prawnego – oryginał lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
 2. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, poza dokumentami wymienionymi w pkt 1-3, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


W przypadku rodzica do wniosku o przyznanie Karty dołącza się oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej do wniosku o przyznanie Karty dołącza się oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do wniosku o przyznanie Karty dołącza się oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Kto może przystąpić do Programu?

Jednostki organizacyjne podległe Miastu Zduńska Wola i podmioty mogą przystąpić do Programu składając Deklarację przystąpienia do Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karty Rodziny”, określając rodzaj uprawnień, wysokość stosowanych ulg, miejsce ich realizacji oraz okres przez jaki będą obowiązywały.


Deklarację przystąpienia do Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karty Rodziny” składa się w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola:

 • Kancelaria, budynek nr 2,
 • Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Budynek nr 4, parter, pok. 410
  Telefon kontaktowy: 43 825-31-93
  e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl 


Gdzie sprawdzić wszystkie szczegóły Programu?

Ustala jest specjalna uchwała Rady Miasta Zduńska Wola, którą możesz przeczytać tutaj  –> kliknij