Dzisiaj jest: wtorek 19 stycznia 2021        Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz

Kryteria przydziału

Miasto jest właścicielem lokali, które przeznacza na najem socjalny lub oddaje w najem na czas nieoznaczony. 

Kto ma pierwszeństwo najmu socjalnego lokalu?

 1. Pierwszeństwo mają osoby, którym prawo do lokalu socjalnego przyznał sąd.
 2. Następnie osoby wynajmujące lokal socjalny, z którego muszą się wyprowadzić, gdyż został on przeznaczony do remontu lub rozbiórki.
 3. Potem osoby wynajmujące lokal socjalny, z którego muszą się wyprowadzić, ponieważ przebywanie w nim zagraża bezpieczeństwu.
 4. Dalej osoby wynajmujące lokal socjalny w budynku objętym inwestycją realizowaną przez miasto.
 5. Następni w kolejności są mieszkańcy, którzy nie posiadają żadnego lokalu na własność, ani go nie wynajmują, w tym zwłaszcza wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych po osiągnięciu pełnoletności. Muszą spełnić kryterium dochodu – nie może ono przekroczyć ustalonej wysokość w przeliczeniu na członka rodziny.
 6. Priorytetowo traktowane są też osoby zobowiązane przez sąd opuścić zajmowany lokal, jeśli wyrok uprawomocnił się przed 12 listopada 1994 r.


Kto ma pierwszeństwo najmu lokalu na czas nieoznaczony w tzw. starym zasobie?

 1. Tu pierwszeństwo mają osoby zamieszkujące w lokalu, z którego muszą się wyprowadzić, gdyż został on przeznaczony do remontu lub rozbiórki.
 2. Następnie osoby zamieszkujące lokal, z którego muszą się wyprowadzić, gdyż przebywanie w nim zagraża bezpieczeństwu.
 3. Potem osoby wynajmujące lokal socjalny w budynku objętym inwestycją realizowaną przez miasto.
 4. Później osoby pozbawione lokalu mieszkalnego w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, np. klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru.
 5. Dalej najemcy zakwalifikowani do dokonania zamiany na wolny lokal.
 6. Priorytetowo traktowani są też mieszkańcy, którzy nie posiadają żadnego lokalu na własność, ani go nie wynajmują, w tym zwłaszcza wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych po osiągnięciu pełnoletności. Muszą spełnić kryterium dochodu –nie może ono przekroczyć ustalonej wysokość w przeliczeniu na członka rodziny.


W jaki sposób ubiegać się o najem lokalu w zamian za jego remont?

Lokale zdewastowane w starym zasobie mieszkaniowym oddawane są w najem w drodze konkursu ofert. Regulamin konkursu ustalony został zarządzeniem nr 343/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu konkursu ofert na najem lokali zdewastowanych. Zgodnie z ww. Regulaminem, do konkursu mogą przystąpić:

 1. najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola, spełniający łącznie niżej wymienione warunki:
  1. brak zadłużenia czynszowego,
  2. pozytywna opinia wynajmującego w zakresie przestrzegania porządku domowego,
  3. zwolnienie do dyspozycji Miasta zajmowanego lokalu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu lokalu wynajętego w drodze konkursu. Warunek zdania lokalu dotyczy również współmałżonka oferenta;
 2. członkowie wspólnoty samorządowej Miasta Zduńska Wola o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych.


Do oferty należy załączyć:

 1. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, jeżeli osoba niepełnosprawna wchodzi w skład gospodarstwa domowego oferenta. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osiągniętego w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia oferty. Przez dochód, pod rygorem odrzucenia oferty w trybie § 6 ust. 3 pkt 1 Regulaminu konkursu ofert, należy rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 3. oświadczenie, że:
  1. oferent zapoznał się z Regulaminem konkursu ofert i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń,
  2. oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, z określonym przez wynajmującego zakresem prac remontowych oraz szacunkowym kosztem ich wykonania i nie wnosi w tym zakresie uwag,
  3. oferent wykona remont w lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości żądania od wynajmującego zwrotu poniesionych nakładów finansowych, na warunkach określonych w odrębnej umowie zawartej z wynajmującym,
  4. oferent (i jego współmałżonek) przekaże do dyspozycji Miasta Zduńska Wola lokal w mieszkaniowym zasobie gminy, jeżeli taki lokal zajmuje na podstawie umowy najmu lub bez tytułu prawnego.


Jak ubiegać się o najem lokalu?

 • Co roku w sierpniu prezydent Zduńskiej Woli podejmuje decyzję, czy tworzone będą listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem w kolejnym roku lokali. 
 • Jeśli podejmie decyzję o tworzeniu list, wyznacza termin składania wniosków.
 • Każdy, kto chce wziąć udział w kwalifikacji musi w terminie złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu wnioskodawcy oraz osób, które wspólnie z nim ubiegają się o lokal, za ostatnie sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Wszystkie wnioski poddawane są ocenie. Sprawdza się, czy dokument jest kompletny, został złożony w terminie, a także, czy dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza wymaganego progu.
 • Kontrolę nad procesem oceny i układania list sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która m.in. dokonuje oględzin lokali zamieszkiwanych przez wnioskodawców, by sprawdzić faktyczną sytuację mieszkaniową wnioskodawcy.


W jaki sposób ubiegać się o najem lokalu w bloku lub najem lokalu w budynkach poddanych termomodernizacji, rewitalizacji, remontowi kapitalnemu, przebudowie lub nadbudowie w związku z inwestycją zrealizowaną przez Miasto ?

Lokale w blokach oraz lokale w budynkach poddanych termomodernizacji, rewitalizacji, remontowi kapitalnemu, przebudowie lub nadbudowie w związku z inwestycją zrealizowaną przez Miasto, mogą zostać oddane w najem na czas nieoznaczony w drodze konkursu ofert. Regulamin konkursu ofert został ustalony zarządzeniem 395/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Regulaminu konkursu ofert na najem lokali w blokach oraz lokali w budynkach poddanych termomodernizacji, rewitalizacji, remontowi kapitalnemu, przebudowie lub nadbudowie w związku z inwestycją zrealizowaną przez Miasto.

Zgodnie z w/w Regulaminem, do konkursu mogą przystąpić:

 1. najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola, spełniający łącznie niżej wymienione warunki:
  1. brak zadłużenia czynszowego,
  2. pozytywna opinia wynajmującego w zakresie przestrzegania porządku domowego,
  3. zwolnienie do dyspozycji Miasta zajmowanego lokalu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu lokalu wynajętego w drodze konkursu. Warunek zdania lokalu dotyczy również współmałżonka oferenta;
 2. członkowie wspólnoty samorządowej Miasta Zduńska Wola o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych.


Do oferty należy załączyć:

 1. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, jeżeli osoba niepełnosprawna wchodzi w skład gospodarstwa domowego oferenta. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osiągniętego w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia oferty. Przez dochód, pod rygorem odrzucenia oferty w trybie § 6 ust. 3 pkt 1 Regulaminu konkursu ofert, należy rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 3. oświadczenie, że:
  1. oferent zapoznał się z Regulaminem konkursu ofert i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń,
  2. oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, z określonym przez wynajmującego zakresem prac remontowych, szacunkowym kosztem ich wykonania, nie wnosi w tym zakresie uwag i przygotuje lokal do zasiedlenia we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości żądania od wynajmującego zwrotu poniesionych nakładów finansowych,
  3. oferent (i jego współmałżonek) przekaże do dyspozycji Miasta Zduńska Wola lokal w mieszkaniowym zasobie gminy, jeżeli taki lokal zajmuje na podstawie umowy najmu lub bez tytułu prawnego.


Jaki jest skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej?

 • Henryk Domagała
 • Mariusz Kubiak
 • Renata Pacewicz
 • Elżbieta Pilarek
 • Eugeniusz Policiński
 • Magdalena Szwedkowska
 • Edward Śmietański
 • Monika Walczak
 • Wojciech ZglińskiMasz pytania dotyczące przydziału lokali miejskich?
Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.:  43 825-02-14
 • Urząd Miasta, ul. Stefana Złotnickiego 13, I piętro, pokój nr 415