Dzisiaj jest: poniedziałek 18 stycznia 2021        Imieniny: Piotr, Małgorzata

Stypendia i pomoc

Stypendia szkolne
Przysługują:

  • dziecku niepełnosprawnemu,
  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego/obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Termin składania wniosku: do 15 września danego roku szkolnego

  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Termin składania wniosku: do 15 października danego roku szkolnego.

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł netto, a dla osoby w rodzinie - 514 zł netto, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21 B, 98-220 Zduńska Wola, Dział Świadczeń i Usług, tel. 43 823 53 87, www.mopscos.pl.

Zasiłek szkolny
Przysługuje:

  • uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


Zasiłek szkolny to świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Można się o niego ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej niż 455,00 zł).

Dodatkowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21 B, 98-220 Zduńska Wola, Dział Świadczeń i Usług, tel. 43 823 53 87, www.mopscos.pl.


Stypendia za dobre wyniki w nauce

Stypendia są fundowane przez Miasto Zduńska Wola i wypłacane z budżetu miasta za pośrednictwem dyrektorów szkół. Są przyznawane za dobre wyniki w nauce (średnia minimum 5,0) przy co najmniej dobrej ocenie z zachowania. Niektóre szkoły biorą również pod uwagę osiągnięcia sportowe swoich wychowanków. Mogą się o nie ubiegać wszyscy uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przy czym uczniowie klas IV dopiero na koniec roku. Stypendium jest przyznawane po każdym półroczu i na pół roku. Jego wysokość to 55 zł/miesiąc w szkołach podstawowych.

W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium każda szkoła ustaliła własne kryteria, które decydują o jego przyznaniu:

Szkoła Podstawowa nr 2
• średnia ocen,
• ocena z zachowania,
• brak oceny dostatecznej,
• suma punktów za oceny celujące: język polski, matematyka – 10 punktów, język obcy, przyroda, historia – 7 punktów, pozostałe przedmioty – 3 punkty.

Szkoła Podstawowa nr 5
• osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego,
• osiągnięcie 1-3 miejsca w konkursie przedmiotowym lub artystycznym co najmniej na szczeblu powiatowym,
• ocena z zachowania,
• brak oceny dostatecznej,
• liczba ocen celujących.

Szkoła Podstawowa nr 6
• średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 5,0 i wzorowa, bardzo dobra lub dobra ocena zachowania.
• W przypadku większej liczby uczniów, ubiegających się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, kryteriami, które decydują o przyznaniu stypendium w kolejności są:
- średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych (stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią),
- brak oceny dostatecznej (w przypadku, gdy nie nastąpi rozstrzygnięcie jak w punkcie 1),
- większa liczba ocen celujących wg punktacji (w przypadku, gdy nie nastąpi rozstrzygnięcie jak w punkcie 2),
- język polski, matematyka - 10 punktów,
- przyroda, historia, język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia 7 punktów,
- informatyka, technika, plastyka, muzyka, w-f, edukacja dla bezpieczeństwa, religia 3 pkt,
- ocena zachowania (w przypadku, gdy nie nastąpi rozstrzygnięcie jak w punkcie 3, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę uczniów z najwyższą oceną zachowania).

Szkoła Podstawowa nr 7
• średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
• ocena z zachowania,
• wyższy wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej (przy stypendium za II semestr, dotyczy tylko uczniów klas VIII),
• brak oceny dostatecznej,
• większa liczba ocen celujących według punktacji: język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, historia, język obcy – 7 punktów, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne – 3 punkty.

Szkoła Podstawowa nr 9
• średnia ocen,
• średnia z zachowania,
• wyższy wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej – min. 90% możliwych do uzyskania punktów (przy stypendium za II semestr),
• brak oceny dostatecznej,
• większa liczba ocen celujących wg. punktacji, język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, historia, język obcy- 7 punktów, informatyka, technika, plastyka, muzyka, w-f – 3 punkty.

Szkoła Podstawowa nr 10
• średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych,
• ocena z zachowania,
• brak oceny dostatecznej,
• zdobycie tytułu laureata w konkursach przedmiotowych,
• większa liczba ocen celujących według punktacji,
- język polski, matematyka, fizyka, chemia - 10 punktów
- przyroda, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy - 7 punktów
- informatyka, technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, religia - 3 punkty.

Szkoła Podstawowa nr 11
• średnia ocen z przedmiotów,
• ocena zachowania,
• brak oceny dostatecznej,
• większa liczba ocen celujących według punktacji: język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, geografia, biologia, fizyka, chemia, historia, języki obce – 7 punktów, informatyka, technika, plastyka, muzyka, w-f, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, religia – 3 punkty.

Szkoła Podstawowa nr 12
• wyższa ocena z zachowania,
• brak oceny dostatecznej (3),
• większa liczba ocen celujących (6) wg punktacji: język polski , matematyka – po 10 pkt., biologia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, język obcy1, język obcy2 - po 7 pkt., pozostałe przedmioty - po 3 pkt.

Szkoła Podstawowa nr 13
• średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych
• ocena z zachowania
• większa liczba ocen celujących według punktacji: język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, biologia, chemia, fizyka, historia, geografia, język obcy – 7 punktów, pozostałe przedmioty– 3 punkty,
• oceny dobre – uczniowi, który uzyskał ocenę dobrą odejmuje się punkty w następującej liczbie: język polski, matematyka – 3 punkty, przyroda, biologia, fizyka, chemia, historia, geografia, język obcy – 2 punkty, pozostałe przedmioty – 1 punkt.
Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który zajął miejsce (od I do III) w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim w sportach olimpijskich oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

Stypendia i pomoc

Miasto funduje stypendia najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych. Wspiera też edukację dzieci z najuboższych rodzin.

Stypendia za dobre wyniki w nauce

Stypendia są fundowane przez Miasto Zduńska Wola i wypłacane z budżetu miasta za pośrednictwem dyrektorów szkół. Są przyznawane uczniom klas, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 5,0 i mają co najmniej dobrą ocenę z zachowania. O stypendium ubiegać mogą się uczniowie po ukończeniu IV klasy aż do zakończenia edukacji. Szkoły wewnętrznie ustalają dodatkowe kryteria, by wyłonić swoich stypendystów.

Szczegółowych informacji udzielają dyrekcje poszczególnych szkół.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, pochodzący z rodziny o niskich dochodach lub wielodzietnej. Wspierane są też dzieci, których rodzice pozostają bez pracy lub w rodzinie występuje niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje, wzór wniosku  –> kliknij

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły podstawowej, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. pożaru mieszkania). Można otrzymać go raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające jego wystąpienie (np. protokół policyjny).

Szczegółowe informacje, wzór wniosku i kontakt  –> kliknij