Dzisiaj jest: poniedziałek 18 stycznia 2021        Imieniny: Piotr, Małgorzata

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie lub w restauracji? Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jakie są rodzaje koncesji alkoholowej?

Żeby sprzedawać konkretny rodzaj alkoholu musisz mieć odpowiednie zezwolenie. Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Jeśli chcesz mieć w ofercie wszystkie rodzaje alkoholi, złóż wniosek o trzy zezwolenia.
Uwaga! Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, popełnia przestępstwo, za co grozi grzywna.

Co należy zrobić, by otrzymać pozwolenie na sprzedaż alkoholu?

Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaznacz we wniosku, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać (przykładowy wzór wniosku –> kliknij). W jednym wniosku możesz wystąpić o zezwolenia na wszystkie typy alkoholi.

Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę – wtedy wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

Co należy załączyć do wniosku?

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym sprzedawany będzie alkohol (np. akt własności, umowę najmu).
 • Jeśli punkt sprzedaży alkoholu będzie ulokowany w budynku wielorodzinnym, dołącz do wniosku tylko jedną z wymienionych zgód na użytkowanie lokalu: zgodę właściciela budynku, zgodę użytkownika budynku, zgodę zarządcy budynku lub zgodę administratora budynku.
 • Decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 • Decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.


Czy mój wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie?

Twój wniosek oceni Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli i wyda opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta. Wyznaczają on odległość, w jakiej punkt sprzedaży alkoholu może znajdować się od szkoły lub kościoła. Rada Miasta ustala też maksymalną liczbę koncesji na poszczególne typy alkoholi. Posiedzenia komisji odbywają się raz w miesiącu.

Jakie są limity koncesji alkoholowych w Zduńskiej Woli?

Rada Miasta w uchwale z dn. 25 kwietnia 2018 r. (nr  LVIII/639/18) wskazała, że maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach to 110 dla każdego typu alkoholu. Natomiast maksymalna liczba zezwoleń dla pubów i restauracji to 50 dla każdego typu alkoholu.

Jakie zasady lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu obowiązują w Zduńskiej Woli?

 • punkty sprzedaży alkoholu (powyżej 4,5 %, z wyjątkiem piwa) muszą być usytuowane w budynku, tj. obiekcie budowlanym trwale związanym z gruntem, posiadającym fundament i dach,
 • wyjątkiem są tu letnie kawiarenki usytuowane w ogrodzonych punktach i posiadające zaplecze sanitarne,
 • punkty te nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 m od: żłobków, przedszkoli i szkół, kościołów, kaplic, klasztorów, zborów, domów pogrzebowych, cmentarzy oraz budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej (tu np. szpitale, hospicja, poradnie, stacje krwiodawstwa, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, schroniska dla bezdomnych),
 • odległość 100 m jest mierzona najkrótszą drogą ustaloną i dostosowaną do ruchu pieszego mieszkańców, wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla pieszych, z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.


Ile zapłacę za wydanie zezwolenia?

Za pierwsze zezwolenie zapłacisz roczną stawkę ryczałtową:

 • dla napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa – 525 zł,
 • dla napojów powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa – 525 zł,
 • za dla napojów powyżej 18% alkoholu – 2100 zł.

W kolejnych latach wysokość opłat zależeć będzie od wartości sprzedaży alkoholu osiągniętej w poprzednim roku.

Czy mogę złożyć wniosek przez internet?

Tak, w tym celu skorzystaj z serwisu e-Urząd Zduńska Wola –> kliknij. Po otwarciu strony zaloguj się profilem zaufanym ePUAP. Jeśli jeszcze go nie masz, skontaktuj się ze swoim bankiem, który podpowie, jak uzyskać go przy użyciu bankowości internetowej. Jeśli zamierzasz załatwiać sprawy urzędowe przez internet, będzie Ci on niezbędny,

A jeśli chcę złożyć go w urzędzie?

Pobierz wzór wniosku (–> kliknij), wypełnij go i podpisz. Złoż go w dowolnym stanowisku na sali obsługi mieszkańców Urzędu Miasta.

Masz pytania dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu?
Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-62
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pok. 413