Dzisiaj jest: piątek 22 stycznia 2021        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Publiczne Przedszkola: Wyrównanie szans

 


W dniu 31.12.2020 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w publicznych przedszkolach Miasta Zduńska Wola”


Od 01.01.2019 trwa realizacja projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w publicznych przedszkolach Miasta Zduńska Wola” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w sześciu placówkach oświatowych - przedszkola nr: 2, 6, 7, 9, 10,11 w Zduńskiej Woli, jego realizacja zakończy się z dniem 31.12.2020 roku. Całkowita wartość projektu to kwota: 720 778,75 zł, w tym dofinansowanie: 612 661,75,00 zł.

Głównym celem projektu było stworzenie w zduńskowolskich przedszkolach warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ograniczenia barier i dysproporcji w dostępie do usług edukacji przedszkolnej. W tym celu:

1. Zaopatrzono placówki w specjalistyczne programy (diagnostyczne, rewalidacyjne i edukacyjne), różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny: (23 laptopy z oprogramowaniem , 27 tabletów, 8 tablic interaktywnych, 8 rzutników multimedialnych, 8 drukarek, 6 szt. podłóg interaktywnych wraz z pakietami rewalidacyjnymi). Zakupiono także wyposażenie pracowni logopedycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 i Sali doświadczania świata w Publicznym Przedszkolu nr 10. Na ten cel przeznaczono kwotę 350 000,00 zł

2. Zapewniono nauczycielom różne formy dokształcania w zakresie pedagogiki specjalnej i umiejętności cyfrowych (76 nauczycieli). W ramach tego działania nauczyciele uczęszczają na studia podyplomowe (14 nauczycieli) na kierunkach: Terapia pedagogiczna, Integracja sensoryczna, Tyflopedagogika i Spektrum autyzmu – diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja, a także biorą udział w szkoleniowych radach pedagogicznych i szkoleniach indywidualnych w ww. zakresie. Przeznaczono na ten cel ok 87 000,00 zł.

3. Zrealizowano 2 125 godzin zajęć specjalistycznych umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie ich deficytów wynikających z niepełnosprawności (rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i z tyflopedagogiem, gimnastyka korekcyjna). Łącznie w trakcie realizacji projektu ma być zrealizowanych 2 125 godzin zajęć edukacji specjalnej.


Zrealizowanie powyższych celów przyczyniło się do poprawy warunków edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowe zajęcia edukacyjno-specjalistyczne stanowiące uzupełnienie działań przedszkoli, doposażenie w pomoce dydaktyczne i zakup sprzętu TIK oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli znacznie wzmocnią jakość oferty edukacyjnej przedszkoli dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wartością dodaną realizacji projektu będą dobrze wyposażone przedszkola, gotowe na kontynuację realizacji zajęć z wykorzystaniem wypracowanych w projekcie dobrych praktyk, zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych, co przełoży się na znaczące wsparcie dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego i innych dzieci uczęszczających do tych placówek. Dzięki temu dzieci te będą miały lepszy start na wyższym poziomie nauczania.

 

Publiczne przedszkole nr 2

      

 

Publiczne Przedszkole nr 6 

      

 

Publiczne Przedszkole nr 7

      

 

Publiczne Przedszkole nr 9

      

 

Publiczne Przedszkole nr 10

      

 

Publiczne Przedszkole nr 11

      

 

Aktualny stan realizacji projektu:

29 lutego 2020 r. zakończyło się wsparcie/zajęcia dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zajęcia dla dzieci. Do końca realizacji projektu przewidziano jeszcze szkolenia kadry pedagogicznej.

Publiczne Przedszkole nr 2 w Zduńskiej Woli -   https://pp2zdwola.wikom.pl/strona/wyrownanie-szans-edukacyjnych

Publiczne Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli  -  http://www.pp6zdwol.webd.pl/home/artykul/103.html

Publiczne Przedszkole nr 9 w Zduńskiej Woli - https://pp9zdwola.szkolnastrona.pl/art,26,wyrownanie-szans-edukacyjnych-dzieci-z-orzeczeniami-o-niepelnosprawnosci-w-publicznych-przedszkolach-miasta-zdunska-wola

Publiczne Przedszkole nr 10 w Zduńskiej Woli -  https://pp10zdwola.wikom.pl/strona/wyrownanie-szans-edukacyjnych-dzieci-z-orzeczeniami-o-niepelnosprawnosci-w-publicznych-przedszkolach-miasta-zdunska-wola

Publiczne Przedszkole nr 7 - https://www.facebook.com/pp7podzielonymsemaforem/photos/a.1515663715312298/2574179899460669/

Publiczne Przedszkole nr 11 – https://www.facebook.com/groups/2943232939123471/permalink/3105600192886744/¬
https://www.facebook.com/107241260726648/posts/281785703272202/