Dzisiaj jest: niedziela 12 lipca 2020        Imieniny: Jan, Wera, Brunon

Publiczne Przedszkola: Wyrównanie szans

 

 

Od 01.01.2019 trwa realizacja projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w publicznych przedszkolach Miasta Zduńska Wola” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w sześciu placówkach oświatowych - przedszkola nr: 2, 6, 7, 9, 10,11 w Zduńskiej Woli, jego realizacja zakończy się z dniem 31.12.2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi: 720 778,75 zł, w tym dofinansowanie: 612 661,75,00 zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie w zduńskowolskich przedszkolach warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ograniczenia barier i dysproporcji w dostępie do usług edukacji przedszkolnej, poprzez:

1. Zaopatrzenie placówek w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny (laptopy, tablety, tablice multimedialne, rzutniki multimedialne, drukarki, magiczne dywany…), do tej pory przeznaczono na ten cel 318 626,00 zł

2. Dokształcenie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i umiejętności cyfrowych (68 nauczycieli). W ramach tego działania nauczyciele uczęszczają na studia podyplomowe (14 nauczycieli) na kierunkach: Terapia pedagogiczna, Integracja sensoryczna, Tyflopedagogika i Spektrum autyzmu – diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja, a także biorą udział w szkoleniowych radach pedagogicznych i szkoleniach indywidualnych w ww. zakresie. Przeznaczono na ten cel ok 85 000,00 zł.

3. Realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie ich deficytów wynikających z niepełnosprawności (rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i z tyflopedagogiem, gimnastyka korekcyjna). Łącznie w trakcie realizacji projektu ma być zrealizowanych 2 125 godzin zajęć edukacji specjalnej.

Zrealizowanie powyższych celów przyczyni się do poprawy warunków edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowe zajęcia edukacyjno-specjalistyczne stanowiące uzupełnienie działań przedszkoli, doposażenie w pomoce dydaktyczne i zakup sprzętu TIK oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli znacznie wzmocnią jakość oferty edukacyjnej przedszkoli dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wartością dodaną realizacji projektu będą dobrze wyposażone przedszkola, gotowe na kontynuację realizacji zajęć z wykorzystaniem wypracowanych w projekcie dobrych praktyk, zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych, co przełoży się na znaczące wsparcie dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego i innych dzieci uczęszczających do tych placówek. Dzięki temu dzieci te będą miały lepszy start na wyższym poziomie nauczania.

 

Publiczne przedszkole nr 2

      

 

Publiczne Przedszkole nr 6 

      

 

Publiczne Przedszkole nr 7

      

 

Publiczne Przedszkole nr 9

      

 

Publiczne Przedszkole nr 10

      

 

Publiczne Przedszkole nr 11

      

 

 

Bieżący harmonogram zajęć w poniższych linkach:


Publiczne Przedszkole nr 2 w Zduńskiej Woli

Publiczne Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli

Publiczne Przedszkole nr 9 w Zduńskiej Woli

Publiczne Przedszkole nr 10 w Zduńskiej Woli