Dzisiaj jest: poniedziałek 18 stycznia 2021        Imieniny: Piotr, Małgorzata

60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej

1 września 2019 roku Miasto Zduńska Wola rozpoczęło realizację projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wartość Projektu wynosi 752 700,00 złotych netto, z czego 90% to wysokość dofinansowania we wnioskowanej kwocie 677 430,00 zł (dofinansowanie składa się w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% ze środków budżetu państwa). Na wkład własny  składa się 10% kosztów kwalifikowanych w wysokości 75 270,00 zł oraz wysokość podatku VAT. Całkowity koszt projektu to około 900 000 zł brutto.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2022.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Głównym celem projektu jest aranżacja miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia dla osób 60+ poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszących poziom aktywności. Dodatkowe cele projektu to: budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez edukację informatyczno-technologiczną seniorów (ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego); zintensyfikowanie współdecydowania w sprawach Miasta oraz współtworzenia jego przestrzeni poprzez zaangażowanie obywateli; angażowanie różnych grup społecznych  w diagnozę sposobu zarządzania Miastem; upowszechnianie idei współpracy pomiędzy pokoleniami w celu wzajemnego przekazywania umiejętności (synergia elementów tradycyjnych ze społeczeństwem informatycznym).

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

 1. realizacja specjalnego placu integracji zlokalizowanego na skwerze w samym centrum miasta;
 2. interaktywne kioski informacyjne;
 3. szkolenia i warsztaty oraz realizacja Forum Międzypokoleniowego przy współudziale Partnera -  Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;
 4. konsultacje społeczne ( w tym również Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2028);
 5. działania edukacyjne i promocyjne ( w tym wizyty studyjne).


Projekt jest pilotażowy, wypracowywany w trakcie realizacji wraz z mieszkańcami. Jego wyniki mają się stać wskazówkami dla innych samorządów. Stworzenie katalogu dobrych praktyk oraz filmu ma na celu pokazanie szans i zagrożeń dla idei smart miastach o różnej specyfice.

PRZEBIEG PROJEKTU

1 lipca 2020 roku
Ogłoszenie „Konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej””.

26 czerwca 2020 roku
W ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” na potrzeby planowanego do ogłoszenia „Konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”” przeprowadzono anonimowe badanie polegające na możliwości wypełnienia formularza w formie elektronicznej lub papierowej. Badanie prowadzone było w dniach 15-24 czerwca 2020 roku.
W badaniu wzięło udział 214 osób (elektroniczne – 206; papierowe – 8), głównie osoby z miasta (205), w różnym przedziale wiekowym (mniej niż 20 lat – 24 osoby, 20-30 lat – 68 osób, 31-60 lat – 114 osoby, 61 lat i powyżej – 8 osób).
W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia „Konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej””. Po analizie ankiet, które wpłynęły do Miasta, obligatoryjnie w wytycznych konkursowych znajdzie się zapis o wkomponowaniu następujących elementów małej architektury miejskiej:

 • fontanna,
 • zdrój,
 • Leżaki miejskie,
 • ławki (część z możliwością ładowania urządzeń mobilnych),
 • stoliki szachowe,
 • pergole,
 • zielone ogrodzenia,
 • zmodernizowane oświetlenie.


Wytyczne stanowiły będą katalog otwarty dla przyszłego projektanta. Wskazane jest zachowanie istniejącej zieleni (drzewa i krzewy). Ogłoszenie konkursu jest wstępnie planowane na 1 lipca 2020 roku.

1 czerwca 2020 roku
Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania skweru przy Pasażu Powstańców Śląskich – zarządzenie nr 183/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych w związku z realizacją skweru międzypokoleniowego w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej””.

16  grudnia 2019 roku
Spotkanie warsztatowo-diagnostyczne z seniorami i młodzieżą w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ulicy Łaskiej 38 w celu przeprowadzenia rozgrywek w miejską grę planszową stanowiących pretekst do przeprowadzenia diagnozy. Celem diagnostycznym spotkania było omówienie i zapisanie miejsc naturalnego gromadzenia się mieszkańców w przestrzeniach publicznych miasta Zduńska Wola w latach młodości seniorów oraz współcześnie seniorów i młodzieży. Efektem diagnozy jest partycypacyjna mapa miasta, która stanowi dokument otwarty. Podczas kolejnych spotkań warsztatowych czy konsultacyjnych będzie na bieżąco uzupełniana w celu stworzenia rzetelnego obrazu miejsc w mieście atrakcyjnych dla mieszkańców, szczególnie tych, które nie zmieniły się na przestrzeni mijających lat. Spotkanie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników, o czym świadczą między innymi pojawiające się pytania o kolejne tego typu wydarzenia. Równie ważnym efektem przeprowadzonego spotkania jest integracja międzypokoleniowa. Nawiązane relacje były spontaniczne i bardzo pozytywne. Młodzież naturalnie przejęła funkcję moderatora gry, natomiast seniorzy bardziej aktywnie angażowali się w wypisywanie ważnych dla niej miejsc.


Spotkanie zainaugurowało działalność prospołeczną Inkubatora Inicjatyw Społecznych.
 
13-16 listopada 2019 roku
W dniach 13-16 listopada 2019 roku pięciu przedstawicieli Miasta Zduńska Wola (członków zespołu projektowego) wzięło udział w wizycie studyjnej w Kielcach. W ramach wizyty studyjnej zrealizowano następujące działania:

 • w dniu 13 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie z dyrektorem Arturem Hajdorowiczem, obecnie Wydział Urbanistyki i Architektury, wcześniej Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, który opowiedział o trudnym procesie nadania miastu nowych funkcji i wypracowaniu strategicznych nowych celów; następnie odbył się spacer po mieście ze szczególnych naciskiem na obserwowanie procesów rewitalizacyjnych;
 • w dniach 14-15 listopada 2019 roku grupa wzięła udział w prelekcjach i wykładach w ramach II Kongresu Polityki Miejskiej, który odbył się na Targach Kielce;
 • w dniu 16 listopada 2019 roku grupa wzięła udział w wycieczce studialnej do Kieleckiego Parku Technologicznego: przywitanie przez p. Justynę Lichosik p.o. Dyrektora KPT, prezentacja KPT (2008 – 2019), w tym: prezentacja materiałów archiwalnych i aktualnych dot. terenów przy Olszewskiego, informacja o zrealizowanych projektach infrastrukturalnych oraz informacja o planach inwestycyjnych, następnie panel dyskusyjny i spacer po KPT (Orange (w tym Centrum druku 3D), SKYE ( w tym Centrum ICT, Biblioteka materiałowa, ECN), parking Marina Bay, Energetyczny Ogród Doświadczeń, Oulu (wewnątrz), Roma (wewnątrz), Singapur, Yuyao, Recife (na zewnątrz), tereny inwestycyjne).  

                                                                            
23 października 2019 roku
Spotkanie w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przedstawione zostały podstawowe założenia projektu, oczekiwania względem mieszkańców oraz możliwości Miasta w kwestii realizacji. Zaproszono wszystkich do czynnego uczestnictwa w działaniach oraz do kontaktu z koordynatorem w przypadku nowych pomysłów.

1 września 2019 roku
start projektu