Dzisiaj jest: niedziela 12 lipca 2020        Imieniny: Jan, Wera, Brunon

60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej

1 września 2019 roku Miasto Zduńska Wola rozpoczęło realizację projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wartość Projektu wynosi 752 700,00 złotych netto, z czego 90% to wysokość dofinansowania we wnioskowanej kwocie 677 430,00 zł (dofinansowanie składa się w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% ze środków budżetu państwa). Na wkład własny  składa się 10% kosztów kwalifikowanych w wysokości 75 270,00 zł oraz wysokość podatku VAT. Całkowity koszt projektu to około 900 000 zł brutto.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021.

AKTUALNOŚCI

26 CZERWCA 2020 R.

W ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” na potrzeby planowanego do ogłoszenia „Konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”” przeprowadzono anonimowe badanie polegające na możliwości wypełnienia formularza w formie elektronicznej lub papierowej. Badanie prowadzone było w dniach 15-24 czerwca 2020 roku.

W badaniu wzięło udział 214 osób (elektroniczne – 206; papierowe – 8), głównie osoby z miasta (205), w różnym przedziale wiekowym (mniej niż 20 lat – 24 osoby, 20-30 lat – 68 osób, 31-60 lat – 114 osoby, 61 lat i powyżej – 8 osób).

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia „Konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania skweru międzypokoleniowego w centrum Zduńskiej Woli w ramach projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej””. Po analizie ankiet, które wpłynęły do Miasta, obligatoryjnie w wytycznych konkursowych znajdzie się zapis o wkomponowaniu następujących elementów małej architektury miejskiej:

 • fontanna,
 • zdrój,
 • leżaki miejskie,
 • ławki (część z możliwością ładowania urządzeń mobilnych),
 • stoliki szachowe,
 • pergole,
 • zielone ogrodzenia,
 • zmodernizowane oświetlenie.

 

Wytyczne stanowiły będą katalog otwarty dla przyszłego projektanta. Wskazane jest zachowanie istniejącej zieleni (drzewa i krzewy). Ogłoszenie konkursu jest wstępnie planowane na 1 lipca 2020 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Głównym celem projektu jest aranżacja miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia dla osób 60+ poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszących poziom aktywności. Dodatkowe cele projektu to: budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez edukację informatyczno-technologiczną seniorów (ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego); zintensyfikowanie współdecydowania w sprawach Miasta oraz współtworzenia jego przestrzeni poprzez zaangażowanie obywateli; angażowanie różnych grup społecznych  w diagnozę sposobu zarządzania Miastem; upowszechnianie idei współpracy pomiędzy pokoleniami w celu wzajemnego przekazywania umiejętności (synergia elementów tradycyjnych ze społeczeństwem informatycznym).

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

 1. zakup urządzeń elektronicznych z funkcją GPS dla osób starszych z problemami  z pamięcią (np. Alzheimer, demencja) wraz z całodobowym monitoringiem;
 2. realizacja specjalnego placu integracji zlokalizowanego na skwerze w samym centrum miasta;
 3. interaktywne kioski informacyjne;
 4. szkolenia i warsztaty oraz realizacja Forum Międzypokoleniowego przy współudziale Partnera -  Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;
 5. konsultacje społeczne;
 6. działania edukacyjne i promocyjne ( w tym wizyty studyjne).


Projekt jest pilotażowy, wypracowywany w trakcie realizacji wraz z mieszkańcami. Jego wyniki mają się stać wskazówkami dla innych samorządów. Stworzenie katalogu dobrych praktyk oraz filmu ma na celu pokazanie szans i zagrożeń dla idei smart miastach o różnej specyfice.

W IV kwartale 2019 roku przeprowadzona zostanie diagnoz wśród mieszkańców miasta będących jednocześnie grupą docelową projektu.