Dzisiaj jest: czwartek 20 lutego 2020        Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 i 60) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do dnia 30 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.

Miasto aktualizuje swój LPR. Dlatego od instytucji i mieszkańców miasta chce zebrać informacje dotyczących obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Dotyczy to przede wszystkim budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A, a także obszaru w obrębie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Juliusza, plac Wolności, Stefana Żeromskiego, Krucza, Fabryczna, Kościelna oraz Aleje Tadeusza Kościuszki. Konsultacje odbędą się 18 czerwca o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta.


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, stan na dzień 06.06.2019 r.


Jakub Trenkner, Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje IX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz.  10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 ust. 1 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618)

PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA
ogłasza wyniki konsultacji społecznych w związku z projektem Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS. W Polsce żyje ok. 7 mln. osób z niepełnosprawnością. Zaledwie co trzecia jest aktywna zawodowo. Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizowany przez ZUS odbywa się pod hasłem „Żyj aktywnie”.

Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, zdrowego stylu życia, ale także chcemy zmotywować je do aktywności zawodowej.
II Oddział ZUS w Łodzi zaprasza 17 maja osoby z niepełnosprawnością do siedziby Zakładu przy ul. Kilińskiego 7/11. W tym dniu, pracownicy ZUS czekają na osoby, które będą chciały dowiedzieć się więcej o rencie z tytułu niezdolności do pracy, rencie socjalnej bądź założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Na miejscu, w godz. od 10:00 do 13:00 wystawione zostaną prace podopiecznych uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej, działających przy Zakładzie BONEX w Zduńskiej Woli.
II Oddział ZUS w Łodzi weźmie też udział w przygotowaniu Dnia Osób z Niepełnosprawnością 31 maja, organizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, stan na dzień 07.05.2019 r.


W dniu 10 maja br. o godz. 16:00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz (sala konferencyjna), odbędzie się prezentacja przygotowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę”.

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza Mieszkańców Miasta Zduńska Wola do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola.


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

zarządzenie