Dzisiaj jest: piątek 30 października 2020        Imieniny: Zenobii, Edmunda, Przemysława

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola

Dokładnie 30 lat temu stworzono w Polsce demokratyczny samorząd. Dostaliśmy możliwość kształtowania lokalnych wspólnot i formowania przestrzeni, w której na co dzień żyjemy.


Jakub Trenkner Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje XXII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


28 zł zamiast 34 zł – taką opłatę za wywóz śmieci zduńskowolski magistrat zaproponuje Radzie Miasta. Ceny powinny wzrosnąć już w lipcu, kiedy rozpocznie się nowy kontrakt z Remondis. Prezydent zdecydował się jednak odsunąć podwyżki do sierpnia. Przedstawił też rewolucyjny plan na gospodarowanie odpadami w Zduńskiej Woli.


Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 22 maja 2020 r. (piątek) przywraca się całkowity handel na targowiskach miejskich w Zduńskiej Woli przy zachowaniu zasad higieny oraz szczególnej ostrożności podczas prowadzonej działalności handlowej:


34 zł miesięcznie muszą zapłacić mieszkańcy Zduńskiej Woli, by pokryć opłaty, jakich za wywóz śmieci zażądał w przetargu Remondis. – To zbyt wysoka cena – mówi zdecydowanie prezydent Zduńskiej Woli i szuka wyjścia z patowej sytuacji.


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w dniu 19.05.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie :

 • Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przyznanego na podstawie art. 15 zzb ustawy 1
 • Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącemu osoba fizyczną niezatrudniającemu pracownika przyznanego na podstawie
  15 zzc ustawy 1
 • Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznanego na podstawie
  15 zze ustawy 1

1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.


Wnioski należy składać:

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora PUP

(tj. do dnia 02.06.2020 r. )
 

Wnioski wraz z podpisaną umową można składać:

 • w wersji elektronicznej poprzez platformę gov.pl lub e-PUAP
  (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym),
 • w wersji papierowej (w przypadku wersji papierowej 2 egzemplarze umowy) wysłanej pocztą lub poprzez skrzynkę umieszczoną w urzędzie.


Szczegółowe informacje pod numerem

tel.  (43) 823 23 27 wew. 256, 258
 

Wniosek i umowa dostępne do pobrania na stronie internetowej: www.zdunskawola.praca.gov.pl https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli spółka z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Łaskiej we wtorek 19 maja w godz. 9 – 16 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców na odcinku ulicy Łaskiej od ulicy Kryształowej, do ulicy Karsznickiej.
Beczkowóz zostanie udostępniony przy posesji ul. Łaska 237.

Natomiast w dniach 20-21 maja możliwe jest obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej lub chwilowe braki wody na terenie Karsznic i Swędzieniejewic.


Przypominamy, że zgodnie z zasadami przyznawania dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej (art. 15zzb, 15zzc, 15zze) opublikowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

W przypadku gdy w składanym wniosku przedsiębiorca wskaże, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we Wniosku np.
gdy we Wniosku Przedsiębiorca wpisał, że spadek obrotów w jego firmie wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić.

Zatem jeśli Przedsiębiorca przewiduje, że wysokość spadku obrotów będzie wyższa i chciałby
z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy Wniosek na kolejny miesiąc,
w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Złożenie wniosku w kolejnych miesiącach będzie możliwe pod warunkiem ogłoszenia stosownego naboru.

 

 

Szanowni  Państwo,

Ponownie prosimy o poprawne wypełnianie wniosków a także dołączanie wymaganych załączników do wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.
 
Poniżej przedstawiamy listę najczęściej popełnianych błędów w składanych wnioskach:

 • brak nazwy przedsiębiorcy lub nazwa niezgodna z danym zawartymi w CEIDG lub KRS
   
 • nieprawidłowy lub niekompletny adres siedziby przedsiębiorcy, wskazywanie adresu zameldowania zamiast adresu siedziby firmy, wskazywanie adresu, który nie został wskazany w CEIDG lub KRS
   
 • wybór niewłaściwego Urzędu do, którego należy złożyć wniosek (m.in. składnie wniosków o pożyczkę według miejsca zameldowania a nie miejsca prowadzenia działalności)
   
 • brak danych kontaktowych (telefonu, e-maila oraz imienia i nazwiska osoby składającej wniosek)
   
 • niewypełniony lub niekompletnie wypełniony załącznik do wniosku tj. „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą  negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" (brak odpowiedzi na zawarte pytania, brak daty i podpisu oraz zaznaczenia statusu przedsiębiorstwa)
   
 • brak dwóch podpisanych przez osobę upoważnioną egzemplarzy umowy (w przypadku wniosków składanych tradycyjnie) lub dołączanie skanów umów (w przypadku wniosków składanych elektronicznie)
   
 • dołączanie do wniosków nieaktualnych wzorów umów
   
 • brak załączników m.in. pełnomocnictw (jeżeli dotyczy), kalkulatorów, formularzy COVID
   
 • składanie wraz z umową wypełnionego wzoru wniosku o umorzenie pożyczki, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Wniosek o umorzenie może być złożony do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zduńskiej Woli dopiero po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki w terminie 14 dni od spełnienia tego warunku.
   
 • błędne przeliczenie wysokości dofiansowania w odniesieniu do pracowników wskazanych we wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia, w tym nieuwzględnianie faktu, że pracodawca został zwolniony lub zawnioskował o zwolnienie z opłacania składek ZUS
   
 • błędne określanie wieku pracowników wskazanych we wniosku (tj. przyporządkowywania do grupy osób do 30 lub powyżej 30 roku życia)
   
 • błędne wskazywanie okresów, których dotyczy spadek obrotów
   
 • błędne wskazywanie okresów na które ma zostać przyznane dofinansowanie
   
 • brak podpisów w miejscach do tego wyznaczonych.

 
Wnioski w których zostały lub zostaną stwierdzone błędy i braki formalne, a które pomimo telefonicznej lub elektronicznej prośby ze strony Urzędu nie zostały / nie zostaną uzupełnione będą rozpatrzone negatywnie.


Dyrektor zduńskowolskiego Powiatowego Urzędu Pracy zachęca do korzystania z wniosku elektronicznego, ułatwia to złożenie prawidłowego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Zalety:
złożenie wniosku trwa kilka minut
nie trzeba wychodzić z domu
można go wypełnić i przesłać poza godzinami pracy urzędu
większe prawdopodobieństwo, że wniosek będzie wypełniony kompletnie (system weryfikuje czy wnioskodawca podał wszystkie wymagane dane)
łącznie z wnioskiem wypełniane są wszystkie wymagane załączniki
profil zaufany można wykorzystać do załatwienia innych spraw urzędowych
czas realizacji wniosku w tej formie jest szybszy


https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu


WNIOSEK ELEKTRONICZNY - KOMPLET DOKUMENTÓW:

 wniosek o udzielenie pożyczki  wraz plikiem umowy, jak również formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 wypełniony za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym)

 • formularz COVID 19 oraz plik umowy jest częścią wniosku elektronicznego i OBECNIE NIE TRZEBA GO DODATKOWO ZAŁĄCZAĆ


w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku dołączyć plik z kopią stosownego pełnomocnictwa

  

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?


Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa" (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
   

Informacje dotyczące wsparcia udzielanego przez ZUS