Dzisiaj jest: wtorek 4 sierpnia 2020        Imieniny: Dominika, Jan, Protazy

Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli - stan na 5 czerwca 2020 r.

Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2020 roku”.


9 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 rozpocznie się XXII sesja Rady Miasta Zduńska Wola, zwołana w „trybie nadzwyczajnym” – zgodnie z art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). W związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) obrady odbędą się w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


Jakub Trenkner Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zawiadamia o odwołaniu XXII sesji rady. Była ona zwołana na 4 czerwca 2020 r. Przewodniczący podjął taką decyzję w związku ze złożeniem przez Kluby Radnych Rady Miasta Zduńska Wola, tj. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej o odwołanie posiedzeń komisji i sesji z uwagi na stwierdzenie nowych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 w naszym mieście.


Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w czerwcu będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w następujące dni:


Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola


Dokładnie 30 lat temu stworzono w Polsce demokratyczny samorząd. Dostaliśmy możliwość kształtowania lokalnych wspólnot i formowania przestrzeni, w której na co dzień żyjemy.


Jakub Trenkner Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje XXII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


28 zł zamiast 34 zł – taką opłatę za wywóz śmieci zduńskowolski magistrat zaproponuje Radzie Miasta. Ceny powinny wzrosnąć już w lipcu, kiedy rozpocznie się nowy kontrakt z Remondis. Prezydent zdecydował się jednak odsunąć podwyżki do sierpnia. Przedstawił też rewolucyjny plan na gospodarowanie odpadami w Zduńskiej Woli.


Urząd Miasta Zduńska Wola informuje, że od 22 maja 2020 r. (piątek) przywraca się całkowity handel na targowiskach miejskich w Zduńskiej Woli przy zachowaniu zasad higieny oraz szczególnej ostrożności podczas prowadzonej działalności handlowej: