Dzisiaj jest: piątek 4 grudnia 2020        Imieniny: Barbara, Bernard, Krystian

Marcel Jarosławski, pełnomocnik prezydenta Zduńskiej Woli ds. osób niepełnosprawnych w grudniu będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w następujące dni:

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza konkurs ofert na realizację czterech zadań z zakresu zdrowia publicznego. Wszystkie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023.


Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Skan dokumentu: tutaj (plik pdf 2,1MB)


Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, przypominamy aktualne zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza do zgłaszania przez organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, reprezentantów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w 2021 r.”


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Realizacja zadań przez świetlicę środowiskowa dla dzieci i młodzieży w 2021 r."


Użytkowniku gospodarstwa rolnego! Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada 2020 r. Został ostatni tydzień! Urząd Statystyczny w Łodzi przypomina o konieczności udziału w badaniu, bowiem za odmowę udziału w Spisie może zostać nałożona kara grzywny.


Za tydzień rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie statutów zduńskowolskich Wspólnot Lokalnych: Osiedla 1000-lecia, Osiedla Nowe Miasto i Osiedla Karsznice.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2021 roku”.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie dla OPP (plik odt 11KB)

Zgłoszenie kandydata OPP (plik odt 7KB)

Oświadczenie dla OPP (plik odt 7KB)

Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)


XXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola zwołana na dzień 26 listopada 2020 r. odbędzie się w trybie zdalnym.