Dzisiaj jest: piątek 22 stycznia 2021        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Dziś o godzinie 9.00 rozpocznie się XXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola. Ze względu na sytuację epidemiologiczną obrady będą prowadzone w trybie on-line, z transmisją na żywo.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poinformowało o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla terenu miasta Zduńska Wola.

Ostrzeżenie dotyczy północno-zachodniej części miasta przy granicy z m. Opiesin. Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 19.01.2021 r.


Niżej znajdziecie Państwo aktualne zasady obowiązujące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art.15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


Na podstawie § 6 pkt 2 Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola w roku 2021.


Miasto Zduńska Wola ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2021 r.”


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, spełniające warunki określone w art. 17 ust. 1 tej ustawy.

Formą realizacji zadania jest powierzenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Celem realizacji zadania jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i umieralności kobiet na raka sutka (piersi) poprzez diagnostykę, wskazanie do dalszego leczenia w przypadku wykrycia zmian patogennych, edukację zdrowotną w zakresie samokontroli piersi.

Beneficjentami zadania są kobiety w wieku powyżej 18. roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. wynosi 132 000 zł.

Zadanie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2021 r.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie badania ultrasonograficznego piersi wraz oceną wyniku badania przez lekarza, a w przypadku wykrycia zmian patogennych wskazanie dalszego postępowania oraz działania edukacyjne prowadzone przez lekarza w zakresie nauki samokontroli piersi.

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2021 r.”.

Oferty należy składać do dnia 13 stycznia 2021 r. do godziny 15.30 w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 2), ul. Stefana Złotnickiego 12 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola (decyduje data wpływu do Urzędu
Miasta Zduńska Wola).


Zarządzenie Prezydenta Miasta, warunki konkursu oraz formularz zgłoszeniowy pobierzesz --> tutaj

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w 2021 r."


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 15 lutego 2021 roku będzie działał przy ul. Sieradzkiej 68/70, czyli na terenie bazy MPK. Dotychczasowe miejsce odbioru odpadów przy ul. Zielonogórskiej będzie czynne do końca tego roku. Od 1 stycznia do 14 lutego 2021 roku, ze względu na zmianę lokalizacji, PSZOK będzie zamknięty.


Prezydent Miasta Zduńska Wola rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatorów zadań publicznych samorządu gminy z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023.


Sprawdź, na jakie dni planowane są odbiory odpadów komunalnych w 2021 roku. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, pamiętaj aby w dniu wywozu pojemniki oraz worki wystawiać przed posesję do godziny 6:00 rano. Wywóz odbywa się w godzinach 6:00 - 22:00.