Dzisiaj jest: sobota 23 września 2017        Imieniny: Tekla, Bogusław

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola zwołuje XLIII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym odbędzie się 19 września 2017 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta przy ul. Złotnickiego 12 (sala 111).


Miasto otrzymało ponad 1 milion 282 tysiące złotych! Dzisiaj Zarząd Województwa Łódzkiego wybrał do dofinansowania 14 projektów, które uzyskały najwięcej punktów w ocenie merytorycznej w konkursie w ramach Podziałania VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.


INFORMACJA

dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach od miesiąca września 2017 r. w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” oraz Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola  w 2018 roku.

ogłoszenie

regulamin

 


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
ZUŻYTEGO SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO
MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Działając na podstawie § 12 Zarządzenia 212/17 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Miasta i jednostek budżetowych Miasta Zduńska Wola, Urząd Miasta Zduńska Wola z siedzibą przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, przeznacza do sprzedaży samochód marki Ford:


Zduńska Wola, 9 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zduńska Wola

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zwołuję XLII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dotyczy wyłącznie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). W sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
 
    Zgodnie z Zarządzeniem nr 268/17 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 4.08.2017 r.  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2017/2018, wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 do dnia 8 września 2017 r.

Szczegółowe informacje


17 sierpnia odbędzie się w Zduńskiej Woli bezpłatne szkolenie dla wszystkich zainteresowanych założeniem stowarzyszenia czy fundacji oraz osób już działających w organizacjach społecznych. Początek o godz. 9.00. Szkolenie „Niezbędnik podmiotu ekonomii społecznej - co robić, aby spać spokojnie?” w Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości organizuje Instytut Spraw Obywatelskich. Szkolenie potrwa do 17.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 sierpnia.


Przypadki zachorowań na żółtaczkę pokarmową, które w ostatnich tygodniach wystąpiły na terenie powiatu zduńskowolskiego są powodem publikacji ostrzeżeń i informacji na stronach Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli: SPRAWDŹ