Dzisiaj jest: sobota 16 stycznia 2021        Imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Dokumenty strategiczne Zduńskiej Woli

Strategia Rozwoju Miasta Zduńska Wola do roku 2020

Nadrzędnym celem polityki rozwoju miasta jest wspieranie mieszkańców oraz podnoszenie poziomu ich życia. Strategia definiuje wyzwania rozwojowe, jakie stoją przed Zduńską Wolą.

Stymulowanie rozwoju społeczno – gospodarczego, wzmocnienie pozycji miasta w regionie, racjonalne kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój potencjału ludzkiego i społecznego, właściwe funkcjonowanie opieki zdrowotnej i społecznej, kultura, sport w mieście – to elementy, od których w dużej mierze zależy rozwój miasta, jakość życia w nim i sposób jego funkcjonowania.

Strategia jest bardzo istotnym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miastai. Określone w dokumencie cele, kierunki działań oraz zadania realizacyjne służą racjonalnemu i starannemu planowaniu miejskich inwestycji. W pracach nad strategią wykorzystano głosy i komentarze opinii publicznej wyrażone podczas konsultacji społecznych ogłaszanych w trakcie prac nad projektem strategii.

Dokument poza swoim planistycznym charakterem pełni również funkcję informacyjną jako ważny instrument komunikacji z mieszańcami w zakresie kierunków i priorytetów rozwoju lokalnego.

Zapraszamy do pobrania pełnego tekstu Strategii: POBIERZ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola

Wyznacza cele strategiczne i szczegółowe, a także zadania z zakresu rozwoju gminy do roku 2020, uwzględniające działania przyczyniające się do ograniczania emisji zanieczyszczeń powstających na terenie miasta. Plan wskazuje szereg działań z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zastosowania technologii ograniczających emisję. Każde z działań zostało uzupełnione o propozycję finansowania oraz analizę efektów ekologicznych. Proponuje również działania nieinwestycyjnie, mobilizujące lokalną społeczność oraz interesariuszy gminy do podejmowania działań ograniczających emisje.

Cel strategiczny:

Transformacja Miasta Zduńska Wola w miasto niskoemisyjne, czyli takie, którego rozwój społeczno-gospodarczy nie wiąże się ze wzrostem konsumpcji energii pierwotnej i końcowej ani wzrostem emisji gazów cieplarnianych.

Celami szczegółowymi planu są:

 • Cel szczegółowy 1: redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 4,1% w stosunku do 2014 r.,
 • Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii końcowej do 2020 r. o 4,8% w stosunku do 2014 r.,
 • Cel szczegółowy 3: zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE do 2020 r. do poziomu 10,4%.


Realizacja celów szczegółowych wpisuje się w realizację pakietu klimatyczno-energetycznego UE 2020 oraz dyrektywy CAFE1, dotyczącej jakości powietrza w Europie. Realizacja poszczególnych celi oparta jest o realizację Osi priorytetowych oraz wpisanych w nie zadań. Przyjęte cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi dokumentami strategicznymi.

Zapraszamy do pobrania pełnego tekstu programu: POBIERZ.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Stanowi narzędzie do kształtowania polityki przestrzennej samorządu oraz wyraża jego poglądy i postanowienia związane z rozwojem miasta. Jest to dokument planistyczny sporządzany dla obszaru całego miasta. Określona w Studium polityka przestrzenna jest zgodna z zasadami ustanowionymi przepisami prawa. Opracowanie spełnia funkcję wytycznych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiących przepisy miasta, które nie mogą naruszać ustaleń Studium.


Program opieki nad zabytkami dla miasta Zduńska Wola na lata 2013 – 2016

 
Program stanowi strategię ochrony i opieki nad zabytkami położonymi na terenie miasta. Wyznacza kierunki działań i wskazuje narzędzia do ich realizacji, ma służyć rozwojowi miasta poprzez cele:

 • włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
 • uwzględnienie ochrony zabytków, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
 • zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,
 • wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
 • podnoszenie świadomości ochrony dziedzictwa kulturowego wśród lokalnej społeczności,
 • podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych turystycznych i edukacyjnych,
 • wykorzystanie i udostępnienie zabytków na potrzeby mieszkańców i turystów,
 • wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
 • tworzenie warunków współpracy z właścicielami zabytków dla zapewnienia ich opieki.


POBIERZ
Program wraz z treścią uchwały Rady Miasta Zduńska Wola.