Dzisiaj jest: poniedziałek 27 lutego 2017        Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIA

Brak Ostrzeżeń

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA
RSO czyli Regionalny System Ostrzegania umożliwia powiadamianie mieszkańców o istniejących zagrożeniach, poprzez strony internetowe urzędów wojewódzkich, naziemną telewizję cyfrową, naziemny multipleks cyfrowy MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, telegazetę, z wykorzystaniem napisów DVB, a także poprzez aplikacje na telefony komórkowe (smartfony). Dodatkowo rozpowszechniane są poradniki wskazujące sposób postępowania w wybranych sytuacjach kryzysowych. Informacje dotyczące wymienionych usług: SPRAWDŹ TUTAJ

KOMUNIKATY 

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN, Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla Miasta Zduńska Wola:

28 lutego 2017 r., godz. 8.00-12.30 ul. Grunwaldzka
ul. Sylli
ul. Wojska Polskiego
ul. Zwycięstwa
1 marca 2017 r., godz. 9.00-11.00 ul. Dojazd
ul. Graniczna
ul. Klasztorna
ul. Orione
ul. Reja


Spółka informuje, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Informacja opracowana na podstawie komunikatu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA PRZESTRZEGA !!!

Już rozpoczął się sezon grzewczy. Temperatura powietrza w nocy znacznie spadła i zaczęliśmy dogrzewanie mieszkań, a co za tym idzie wzrasta prawdopodobieństwo powstania pożarów spowodowanych nieodpowiednią eksploatacją urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W ubiegłych latach na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli zanotowano wiele pożarów, których przyczyną powstania były wady urządzeń ogrzewczych bądź nieprawidłowa ich eksploatacja.

Aby nie dopuścić do podobnych zdarzeń Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli przypomina o przestrzeganiu poniższych zasad, które w znacznym stopniu powinny ograniczyć możliwość powstania pożaru w naszych mieszkaniach:

 • stosować elektryczne urządzenia grzewcze pod nadzorem osób dorosłych, zaś urządzenia przystosowane do ciągłej eksploatacji, w odległości ok. 0,5 m od palnych materiałów ( meble, firanki, zasłony, itp.)
 • nie stosować bezpieczników naprawianych lub większej mocy niż dopuszczalna,
 • dokonywać okresowego usuwania zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych,
  • od palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, koksem drewnem) – co najmniej raz na 3 miesiące,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy,
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
  • z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.


Czynności w zakresie czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Nieusuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych stanowi naruszenie przepisów zawartych w § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz.719/.


PAMIĘTAJMY !!!
Od stosowania się do poniższych rad może zależeć nasze i naszych bliskich życie i zdrowie, wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 • nie składować materiałów palnych (papier, drewno, węgiel itp.) w bezpośredniej bliskości pieca centralnego ogrzewania,
 • nie dogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – takie praktyki mogą skończyć się poważnym zatruciem organizmu,
 • nie zasłaniać przewodów wentylacyjnych,
 • dokonać przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych – co najmniej raz w roku przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • nie pozostawiać urządzeń grzewczych pod nadzorem dzieci,
 • nie użytkować elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
 • nie stosować na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,
 • nie instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
 • nie składować materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej ( korytarze ) służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych,
 • nie składować materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach (meble, kołdry, wykładziny, kartony itp.),
 • nie przechowywać pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach,
 • nie lokalizować elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno - budowlanych.

 

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń za łamanie powyższych zasad grożą sankcje karne w wysokości do 500 zł